Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Uprzejmie informujemy zmotoryzowanych uczestników Dożynek Powiatowych, które odbędą się w dniu 25 sierpnia 2019 r., iż dostępnych będzie 6 ogólnodostępnych parkingów na terenie Straszęcina przygotowanych przez organizatorów. Uwaga, parkingi będą niestrzeżone.

SZCZEGÓŁY: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2852%3Adozynki-powiatowe-w-straszecinie-informacja-dla-zmotoryzowanych&catid=12%3Aogolne&Itemid=109

FILM INFORMACYJNY

Informacja prasowa

Stypendia mogą wyrównywać szanse, promować talenty czy wspierać rozwój nauki. Część stypendiów skierowana jest do uczniów, inne do studentów i naukowców, a jeszcze inne do osób wyróżniających się konkretnym talentem. Jak zatem prezentuje się system stypendialny w Polsce? Gdzie należy szukać informacji o stypendiach? Jakie są dobre wzorce realizacji programów stypendialnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w najnowszej publikacji portalu Moje Stypendium.

Broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób przedstawia wyniki badania programów stypendialnych w Polsce, które zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził w  2018 roku. Publikacja przybliża również sposoby działania wyjątkowych programów stypendialnych wyróżniających się wysokimi standardami realizacji oraz innowacyjnym podejściem.

W publikacji znajdują się:

  • podstawowe informacje o rynku stypendialnym w Polsce: o liczbie stypendiów, ich skali, adresatach i realizatorach programów stypendialnych;
  • opisy trzech innowacyjnych programów stypendialnych;
  • wskazówki, gdzie szukać dalszych informacji o stypendiach.

Publikacja została sfinansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Zapraszamy do lektury!

Więcej „Broszura informacyjna „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?””

 

Pilnie potrzebna krew !

Można oddać każdy rodzaj krwi, tylko trzeba zaznaczyć ze Łukasz potrzebuje krwi 0 Rh D – w Instytucie w Warszawie. To też może pomóc, dzięki temu może mieć pierwszeństwo jeżeli jego grupa krwi się pojawi.
Mój bliski przyjaciel zmaga się z choroba nowotworową. Pilnie potrzebuje kolejnej operacji na którą oczekuje już drugi tydzień. Aktualnie problemem jest brak krwi.


Poniżej dane do zaświadczenia:

Łukasz Biziuk
0 Rh D –
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Chirurgia Klatki Piersiowej. Odział 5 a
Warszawa

Więcej „Potrzebna krew !”


Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do wzmacniania więzi społecznych i ograniczenia wykluczenia społecznego, poprzez stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni i obiektów publicznych służących mieszkańcom. Zakres projektu obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zmarginalizowanych obszarów, obiektów publicznych i budynków użyteczności publicznej obszarów rewitalizacji Miasta Dębica, Gminy Dębica oraz Gminy Żyraków.

Planowane efekty:

W wyniku prac budowlanych i adaptacyjnych zostanie stworzona odpowiednia przestrzeń, w której prowadzone będą działania służące aktywizacji mieszkańców, zwiększeniu dostępu do usług społecznych przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych, zapobieganiu marginalizacji (w ramach projektu podstawowego nr 4 współfinansowanego z EFS) oraz zintegrowane i zindywidualizowane programy
w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym, szeroki wachlarz kulturalny i rozrywkowy na obszarze rewitalizacji.

Całkowita wartość projektu: 15 537 785,91 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 851 196,87 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa: 913 492,91 PLN.

Od 2010 roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Więcej informacji o Krajowej bazie można znaleźć na stronie internetowej KOBiZE IOŚ-PIB: https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show.

Równolegle podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania wykazów opłatowych zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. Więcej informacji na temat opłat za korzystanie ze środowiska dostępnych jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.
W dniu 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zgodnie z tym przepisem podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza zobowiązane będą do przedkładania marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2019 rok, które podmioty korzystające ze środowiska będą przedkładały do końca marca 2020 roku.

W związku z powyższym Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o obowiązku wprowadzania raportu do Krajowej bazy oraz o możliwości skorzystania z dodatkowej funkcjonalności w zakresie generowania wykazu opłatowego. Mając na uwadze fakt, że wprowadzenie raportu do Krajowej bazy wymaga wcześniejszej rejestracji (poprzez złożenie formularza rejestracyjnego) oraz nadania loginu i hasła, zasadne jest, aby podmioty rejestrowały się możliwie szybko. Umożliwi to sprawne wprowadzenie raportów do Krajowej bazy i sporządzanie na podstawie informacji w nich zawartych wykazów opłatowych.

 

Nazwa operacji:
Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Cel projektu:
Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez rozbudowę budynku Centrum Kultury i Promocji
w Woli Żyrakowskiej i udostępnienie nowych przestrzeni kulturalnych.                                                                                                           
Efekty realizacji:
W rezultacie operacji zostanie powiększona powierzchnia budynku – rozbudowa budynku – przeznaczona na cele kulturalne wpływająca na rozwój kultury.                                                           

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
                               

Wartość projektu: 232 954,32 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 107 220,00 zł

Starosta Powiatu Dębickiego oraz Wójt Gminy Żyraków mają zaszczyt zaprosić na Dożynki Powiatowe i Dożynki Gminy Żyraków.

W programie m. in.: Przegląd wieńców, muzyczne show w wykonaniu DODY & VIRGIN, zakopiański kabaret TRUTEŃ, Powiatowy Turniej Gmin, na zakończenie impreza taneczna z grupą SEKEND a wszystko w atmosferze rozrywki i wspólnej zabawy!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Dożynek i wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Największe święto rolników odbędzie się już wkrótce – w niedzielę 25 sierpnia na terenie Zespołu Szkół w Straszęcinie.

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w całej Polsce prowadzi cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl) dla pracowników medycznych oraz osób odpowiedzialnych za techniczną oraz informatyczną obsługę podmiotów leczniczych.

Spotkanie w powiecie dębickim odbędzie się w poniedziałek 12 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Parkowej 28.


W trakcie spotkania możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (pz.gov.pl/pz/register).

Od stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wypełniając formularz na stronie: szkolenia-ezdrowie.csioz.gov.pl

Do góry