Informacja o bieżącym stanie projektu

W chiwli obecnej trwa opracowywanie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP), w tym stadium wykonalności, w ramach dofinansowania udzielonego przez Szwajcarię z Funduszu na Przygotowanie Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Opracowywany jest projekt umowy porozumienia pomiędzy Związkiem, a Gminami Partnerskimi, określającej zasady współpracy, która po podpisaniu przez wszystkie strony stanowić będzie niezbędny załącznik do KPP.

Według harmonogramu prac, sporządzona dokumnetacja KPP będzie podlegać ocenie przez Instytucje Wdrażające Szwajcarsko – Polski Program Współpracy tj. Władzę Wdrażajacą Programy Europejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ambasadę Szwajcarii w Polskce oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych SECO w Szwajcarii. Po zatwierdzeniu KPP, Związek będzie ubiegać się o globalne dofianansowanie dla całego Projektu. Ostateczna Dezyja w sprawie dofinansowania Projektu ze strony Szwajcarskiej spodziewana jest w II połowie 2012.  

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217