Informacje o odbiorze odpadów

Worki na odpady właściciele nieruchomości otrzymują przy odbiorze odpadów raz na miesiąc od firmy wywożącej odpady na wymianę. W razie potrzeby właściciel będzie mógł otrzymać dodatkowe worki w siedzibie Firmy DEZAKO Sp. z o.o. Dębica ul. Kościuszki 30 lub w PSZOK Tuszyma 140 D. Odbiór odpadów odbywa się w systemie wymiennym poprzez wymianę pustego worka w zamian za worek zapełniony odpadami. W ramach opłaty Gmina nie wyposaża mieszkańców w pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego. Odbiór odpadów odbywa się jeden raz na miesiąc, natomiast w zabudowie wielolokalowej co najmniej dwa razy w miesiącu, za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji w miesiącach letnich: czerwiec, lipiec, sierpień, co najmniej 1 raz w tygodniu – zgodnie z harmonogramem wywozu.

Właściciele nieruchomości w dzień zbiórki odpadów są zobowiązani wystawić pojemniki z odpadami przed wejście na teren nieruchomości. Gdy dojazd pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów nie będzie możliwy, są zobowiązani do wystawiania pojemników z odpadami przy utwardzonych drogach gminnych lub powiatowych najpóźniej do godziny 7.00 rano.

Opakowania po lekach lub przeterminowane leki, można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w ośrodkach zdrowia. Odpady ze zbiórki doraźnej są odbierane z terenu nieruchomości 1 raz na kwartał w każdej ilości, za uprzednim ogłoszeniem terminu zbiórki. Przypominamy: że odpady posegregowane oraz pozostałe, które nie mieszczą się w wykazie selektywnie zgromadzonych mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania w Tuszymie 140D.

Popiół i żużel z domowych palenisk (worek szary) - odbierany jest co miesiąc w okresie od 01 października do 30 kwietnia przy odbiorze odpadów zmieszanych z posesji.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Tuszymie 140D tel. 17 717 52 23 (obok stacji CPN), a ponadto w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 – 13.00 na parkingu przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie podstawiany będzie samochód w ramach mobilnego PSZOK-u do odbioru odpadów segregowanych.

 

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217