Informacja

INFORMACJA

o osiągniętych przez Gminę Żyraków w 2018 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podst. art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018  r. poz. 1454, 1629.) Gmina Żyraków informuje, że w 2018 roku:
 

1)     Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  P pmts  (%) w y n o s i ł    74,65 %.
2)     Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
          P br  (%) – w y n o s i ł  100 %.
3)     Poziom ograniczenia masy odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych  do składowania  Tr  (%) – w y n o s i ł  10, 95 %.

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217