Informacja o odbiorze odpadów na ternie Gminy Żyraków

Odbiór odpadów na terenie Gminy Żyraków odbywa się jeden raz na miesiąc, natomiast w zabudowie wielolokalowej w każdy poniedziałek. Odbiór odpadów odbywa się w systemie wymiennym poprzez wymianę pustego worka w zamian za worek zapełniony odpadami. W razie potrzeby właściciel będzie mógł otrzymać dodatkowe worki w siedzibie Firmy DEZAKO Sp. z o.o. Dębica ul. Kościuszki 30 lub w PSZOK Tuszyma 140 D. W ramach opłaty Gmina nie wyposaża mieszkańców w pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego. Właściciele nieruchomości w dzień zbiórki odpadów są zobowiązani wystawić worki lub pojemniki z odpadami przed wejście na teren nieruchomości przy utwardzonych drogach gminnych lub powiatowych najpóźniej do godziny 7.00 rano.

  • Opakowania po lekach lub przeterminowane leki, można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w ośrodkach zdrowia. 
  • Odpady ze zbiórki doraźnej są odbierane z terenu nieruchomości 1 raz na kwartał w każdej ilości, za uprzednim ogłoszeniem terminu zbiórki.
  • Odpady posegregowane oraz pozostałe, które nie mieszczą się w wykazie selektywnie zgromadzonych mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania w Tuszymie 140D.
  • Popiół i żużel z domowych palenisk (worek szary) – odbierany jest co miesiąc w okresie od 01 października do 30 kwietnia przy odbiorze odpadów zmieszanych z posesji.