OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04 grudnia  2019 r.

IiGK.6151.1.2019

        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Żyraków podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą  kalendarza polowań zbiorowych  na sezon 2019/2020  Koła Łowieckiego ,,Diana ’’ w Mielcu, Koła Łowieckiego „ Szarak” Dębicy, Koła Łowieckiego” Knieja” Mielec, Koła Łowieckiego ”Ostoja” Mokre, Koła Łowieckiego „Jedność” Brzesko .

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków.

Szczegółowy plan polowań Koła Łowieckiego ,,Diana ’’ w Mielcu, Koła Łowieckiego „ Szarak” Dębicy, Koła Łowieckiego” Knieja” Mielec, Koła Łowieckiego ”Ostoja” Mokre, Koła Łowieckiego „Jedność” Brzesko stanowi załącznik do obwieszczenia

 

                         (-) WÓJT GMINY ŻYRAKÓW