Aktualności

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w naszej gminie uprzejmie informujemy, iż wprowadza się następujące zmiany w regulaminie Naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica i Gminy Żyraków”:

Zmienia się termin planowanego terminu ogłoszenia listy uczestników – IX pkt 7  regulaminu –

1.      Planowany termin ogłoszenia listy uczestników do 15.02.2017 r.

Do pobrania regulamin z dnia 20-12-2016 r. 

Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 21 stycznia 2016 r., znak: DAP-WRKL-0158-2/2016 poinformował, że Urząd Gminy w Żyrakowie otrzymał certyfikat CAF w związku z pozytywną decyzją w zakresie przyznawania Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF. Lista samorządów wyróżnionych Certyfikatem Skutecznego Użytkowania CAF znajduje się na stronie www.administracja.mac.gov.pl w zakładce Baza Wiedzy. Proces Poświadczania Jakości Zastosowania CAF realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio Ministerstwo Administracji  Cyfryzacji) w ramach projektu Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

Sprawy ogólne:  

 • Pismo ogólne do podmiotu publicznego: Adres: /6p4tfoi07c/skrytka

Wybory i referenda:

 • Dopisanie do spisu wyborców
 • Skreślenie z rejestru wyborców
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Udostępnienie rejestru wyborców
 • Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
 • Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
 • Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 • Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
 • Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Sołectwa:

 • Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach

Sprawy obywatelskie: USC

 • Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Ewidencja ludności /sprawy obywatelskie:

 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
 • Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zarejestruj się na www.login.gov.pl i załatw sprawę przez Internet.

Urząd Gminy Żyraków na podstawie umowy z dnia 19 lutego 2015 roku uczestniczy w projekcie  „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” w zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST”

Model CAF (Common Assessment Framework)  – Wspólna Metoda Oceny jest narzędziem stosowanym przez organizacje administracji publicznej w całej Unii Europejskiej do oceny oraz doskonalenia systemu zarządzania.  Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię, zarządzania zasobami ludzkimi, działań w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasobów i procesów zarządzania zmianą. Dzięki niej organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny. Samoocena oparta o Model CAF dostarcza organizacji informacji będących podstawą do doskonalenia systemu zarządzania organizacją, poprzez:

 • identyfikację mocnych stron,
 • identyfikację obszarów do doskonalenia,
 • opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk,
 • możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej (benchmarking), 
 • wsparcie dla organizacji w procesie przedwdrożeniowym systemów zarządzania jakością lub w procesie doskonalenia systemu zarządzania.

Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś” – Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem

Adres: 39-209 Zasów, Mokre 53
KRS 0000306514
Prezes Danuta Czerwiec
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Zasowie – Zasowianki

39-209 Zasów 124 A
KRS 0000310510
Prezes Renata Przydzielska


Stowarzyszenie Mój Straszęcin

39-218 Straszęcin 115
KRS 0000315686
Prezes Agnieszka Boro


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „GÓRZANKI” w Górze Motycznej

39-204 Żyraków, Góra Motyczna 31/3
KRS 0000391064
Prezes Danuta Sujdak
 

Stowarzyszenie Góra Możliwości w Górze Motycznej

39-204 Żyraków, Góra Motyczna 31
KRS 0000396042
Prezes Agnieszka Zych
 

Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych „Łączymy Pokolenia” w Bobrowej

39-203 Nagoszyn, Bobrowa 136
KRS 0000405271
Prezes Aneta Sojka
 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Żyrakowie

39-204 Żyraków, Żyraków 127
KRS 0000411497
Prezes Katarzyna Kania
 

Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” w Straszęcinie

39-218 Straszęcin 190
KRS 0000430951
Prezes Krystyna Kania
 

Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty na Zmiany” – Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie

39-203 Nagoszyn 19
KRS 0000455346
Prezes Stefania Grzyb
 

Podkarpackie Stowarzyszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego w Zasowie

39-209 Zasów 94
KRS: 0000116569
Prezes Zofia Ryczek
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych, Zdrowotnych „Dębina”

39-203 Nagoszyn, Bobrowa Wola 77C
KRS 0000452339
Prezes: Halina Głowacka
 

 Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Straszęcin

39-218 Straszęcin 115
KRS 0000480748
Prezes: Marek Szymaszek

 Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki” – w Woli Wielkiej

39-218 Straszęcin, Wola Wielka 35
KRS: 0000555440
Prezes: Halina Kuszowska

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

39-204 Żyraków, Wola Żyrakowska 20
KRS 0000564489
Prezes: Aneta Niedzielska

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej

39-218 Straszęcin, Wola Wielka 31A
KRS: 0000576684
Prezes: Aneta Serafin

 Koło Gospodyń Wiejskich „Korzeniowianki” w Korzeniowie

39-203 Nagoszyn, Korzeniów 74
Numer w krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich: 1803070015
Prezes: Anna Jaszcz

 Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia”

39-204 Żyraków, Zawierzbie 42D
Adres do korespondencji: 39-204 Żyraków, Zawierzbie 70
KRS: 0000607838
Prezes: Maria Ciba

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie

39-218 Straszęcin 113A
KRS: 0000626610
Prezes: Danuta Krawiec

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórce

39-209 Zasów, Wiewiórka 259
Prezes: Ewa Kizior

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków

39-218 Straszęcin 113
KRS: 0000633244
Prezes: Grzegorz Stec

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żyrakowie

39-204 Żyraków 77
KRS: 0000663468
Prezes: Katarzyna Rachwał

Stowarzyszenie Nowy Dom

Zawierzbie 36, 39-204 Żyraków
KRS: 0000309958
Prezes: Magdalena Koczaj – Kizior

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej

Wola Żyrakowska 72A
Nr w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:
1803070010
Przewodnicząca: Mariola Czaja

Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki” w Bobrowej

Bobrowa 103A
Adres do doręczeń:
Bobrowa 10A
Nr w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:
1803070007
Przewodnicząca: Marzena Marzec

Koła Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie „Kreatywne Kobiety”

Nagoszyn 200A
Nr w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:
1803070013
Przewodnicząca: Justyna Jachimiec

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Poprzeczka Wyżej

Żyraków 87A
KRS: 0000783086
Prezes: Adrian Światowiec

Do góry

Skip to content