Jesteś tutaj:

Rok: 2018

Zakres zadania obejmuje wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły węglowe V kl, eko design (W1) w 39 gospodarstwach. Łączny koszt Projektu wynosi 900 384,10 zł. Podatek VAT  jest w całości jako wydatek niekwalifikowalny. Dofinansowanie tj. 85 % wydatków kwalifikowanych w wysokości 642 476,16 zł. Planowany termin rozpoczęcia zadania 15.11.2019, termin jego zakończenia to 30.06.2021r.

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany w zakresie oceny technicznej. W chwili obecnej trwa ocena formalna.

Zakres zadania obejmuje wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe w 106 gospodarstwach. Łączny koszt Projektu 1 672 403,44 zł. Podatek VAT  jest w całości jako wydatek niekwalifikowany. Dofinansowanie tj. 85 % wydatków kwalifikowanych w wysokości 1 258 949,14. Planowany termin rozpoczęcia zadania 15.11.2019, termin jego zakończenia to 30.06.2021 r. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany w zakresie oceny technicznej. W chwili obecnej trwa ocena formalna.

W  sobotę, 22 grudnia 2018 r. odbył się I Mikołajkowy Turniej Mistrzów GALPS.  W turnieju wzięło udział 6 drużyn z powiatu Dębickiego: Żyraków, Perełka Nagawczyna , OSP Góra Motyczna , EPX Pustków, Cieszęciny , Atos Dębica. Kibice zebrani na hali w Żyrakowie mogli oglądać ciekawe widowisko pełne emocji, ciekawych akcji i walki o każdą piłkę.

Faza grupowa: 

 • Grupa A:  Cieszęciny – Atos  0:2 , Atos – OSP Góra M  1:2 , Cieszęciny – OSP Góra M  2:0
 • Grupa B:  Żyraków- Perełka Nag  0:2 , Perełka Nag – EPX Pustków 0:2 , Żyraków -EPX Pustków 0:2

Półfinały: 

 • Atos Dębica – Perełka Nagawczyna  2:0 ( 25:21, 25:20)
 • Cieszęciny  –  EPX Pustków  0:2 ( 22:25 , 23:25 )

Mecz o 5 miejsce : Żyraków  – OSP Góra Motyczna  0:2  (19:25 , 20:25)

Mecz o 3 miejsce : Cieszęciny  –  Perełka Nagawczyna  2:0 ( 25:21 , 25:22)

Mecz Finałowy  :  EPX Pustków  –  Atos Dębica  2:0  (25:22 , 25:20)

Podczas turnieju zbieraliśmy pieniążki na Fundacje Psi Azyl z Zawady. Kwota zebrana ze sprzedaży cegiełek, aukcji internetowych oraz licytacji podczas turnieju  to 2000 zł. Dziękujemy każdemu kto w choć najmniejszy sposób przyczynił się do pomocy porzuconym czworonogom. Zebraliśmy także dużo suchej karmy co na pewno pozwoli na jakiś czas zaspokoić potrzeby piesków.

Serdeczne podziękowania dziękuje do wszystkich sponsorów: Dogspa, DogCamp, Perfect Clean, Wiadomości Dębickie oraz do poszczególnych osób : Sebastian Książek, Anna Ząbek, Max Pazdan.

W gminie Żyraków rozpoczął się montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Listy osób, które podpisały umowy z gminą i uregulowały płatności zostały przekazane Wykonawcy. Pracownicy firmy kontaktują się z mieszkańcami w celu ustalenia terminów montażu instalacji OZE.


Gmina Żyraków jako Lider Projektu wraz z gminami partnerskimi – gminą Gać oraz gminą Rakszawa realizuje projekt pn. „Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich” 

Przedmiotem projektu jest montaż 948 instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Żyraków, Gać i Rakszawa. Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu:

 • 332 kolektory słoneczne, 
 • 484 instalacje paneli fotowoltaicznych, 
 • 29 pomp do c.w.u, 
 • 103 kotły na biomasę.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin objętych projektem oraz poprawę jakości ich życia.

Całkowita wartość: 15 862 386,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 922 949,26 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś priorytetowa III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

 

 

Spółdzielnia Socjalna RADOŚĆ z Żyrakowa została założona 5 kwietnia 2018 r. przez Stowarzyszenie „Radość”, które wraz z Urzędem Gminy w Żyrakowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu.

20 czerwca 2018 r. w podpisano umowę z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie działalności nowo utworzonej Spółdzielni Socjalnej RADOŚĆ w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.

Spółdzielnia zatrudni osoby niepełnosprawne oraz stworzy im możliwość pracy w bezpiecznym, przyjaznym środowisku.

Specjalnością Spółdzielni Socjalnej RADOŚĆ jest kompleksowa renowacja terenów zielonych na terenie gminy Żyraków.

Osoby w Spółdzielni stanowią zgrany zespół osób, które poprzez aktywność zawodową będzie brać realny udział w życiu lokalnej społeczności.

Zachęcamy serdecznie do współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Radość

Dane kontaktowe:

Spółdzielnia Socjalna RADOŚĆ

Wola Żyrakowska 80B

39-204 Wola Żyrakowska

Wołowiec Dominik Prezes Zarządu  kom. 508 611 204  

Kaczor Adam Wiceprezes Zarządu 692 960 911 

e-mail: spoldzielnia.radosc@op.pl

Dane rejestrowe: 

KRS: 0000725718

NIP: 8722419988

REGON: 369892679

www.radosc.debica.pl

 

 

 

Nazwa operacji:

Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Żyraków – Etap III

Cel projektu:

Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Żyraków poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji zostanie wybudowane 8,5 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz budowa 17 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wartość projektu: 2 980 130,22 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 1541672,00 zł

Osoby, które zakwalifikowały się do Projektu Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich – montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych PILNIE są proszone o odbiór druków umów dostępnych w Urzędzie Gminy w Żyrakowie pokój nr 2.

W związku z uruchomionym naborem wniosków na wymianę kotłów, chcemy zapewnić Państwu również szczegółową informację, tym bardziej, że powoli wkraczamy w kolejny sezon grzewczy i – co niestety nieuchronne – przed nami kolejny etap zmagań z niską emisją i smogiem. Pod adresem http://gminazyrakow.gminazenergia.pl znajdziecie Państwo informacje o technologiach objętych projektem (nowe artykuły będą pojawiały się na bieżąco), instrukcję wypełnienia Deklaracji uczestnictwa, a także kwestie finansowe dotyczące poszczególnych technologii. Serwis „Gmina z energią” będzie dostępny dla Państwa przez cały rok – zapewnimy informacje na temat efektywnych technik grzewczych, odnawialnych źródeł energii czy budownictwa energooszczędnego. 

www.gminazyrakow.gminazenergia.pl to jednak nie tylko informacje – na stronie znajdziecie Państwo kalkulator efektywności energetycznej, poradnik budownictwa, a także wiele materiałów edukacyjnych, z których będą mogli korzystać nauczyciele czy organizacje pozarządowe.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony!

Dokumentacja Projektu

„POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DOMACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI”

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żyraków

Gmina Żyraków, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiła do przygotowania dwóch wspólnych Projektów, w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz lub ekogroszek:

 • „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe,
 • „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

W imieniu Gmin, o dofinansowanie ww. Projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.


Projekty zakładają dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w jednym z wyżej wymienionych Projektów jest w szczególności:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Żyraków,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
 • dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Żyraków, po uzyskaniu dofinansowania, 
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Żyraków umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania.

Realizacja każdego z Projektów planowana jest w latach 2019-2021, pod warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP konkursu: marzec 2019 r.).

Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie, o których mowa w Regulaminie szczegółowym naboru wniosków i realizacji poszczególnego Projektu. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Procedura postępowania: 

 • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Gminy Żyraków Deklarację uczestnictwa w projekcie, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 22.08.2018 r. do 05.09.2018 r., w godzinach pracy Urzędu. Deklaracja dostępna będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie i https://gminazenergia.gminazyrakow.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pokoju nr 2. Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w pokoju nr 2.
 • Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

 

Szczegółowe informacje ws. Projektów można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia br. o godz. 16:30 w Hali Sportowej w Zespole Szkół w Żyrakowie.

Z poważaniem

Marek Rączka

Wójt Gminy Żyraków

 

Załączniki: 

 Kliknij aby pobrać pełną dokumentację projektu w tym wniosek o uczestnictwo w projekcie …

 

Do góry

Skip to content