Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2020

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Żyraków

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Żyraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminy Żyraków

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: (+48) 14 6807121
Faks: 14 6807124
E-mail: gmina@zyrakow.pl
Adres korespondencyjny: Żyraków 137 39-204 Żyraków
Adres skrytki epuap: /6p4tfoi07c/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Filmy zamieszczone na stronie internetowej będą posiadały napisy (transkrypcja) od dnia 24 września 2020 roku.
 • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

 

Ułatwienia na stronie www

Strona Gminy Żyraków posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło – żółte litery, białe tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • obsługa strony klawiaturą

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Lipiński, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 68 07 116 oraz mailowo: gmina@zyrakow.pl lub klipinski@zyrakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Główna siedziba. Urząd Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków

Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

 

Ponownie w trybie on-line, z powodu wciąż panującego zagrożenia Covid-19, odbyło się kolejne spotkanie w ramach tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Tym razem było to spotkanie szkoleniowe, skierowane do zwycięzców tegorocznej edycji Programu, do których to należą:

Wolontariat Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica (projekt pt. „Ku pokrzepieniu serc”)

Stowarzyszenie CieKawka (projekt pt. „CieKawkowy powrót do twórczości PRL”)

Grupa nieformalna „Plastyczni”, pod auspicjami Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica (projekt pt. „Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa – Masz tę moc!”)

Koło Gospodyń Wiejskich w Słotowej (projekt pt. „Bliżej siebie”)

Grupa nieformalna „Miłośniczki Gminy Żyraków”, pod auspicjami Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie (projekt pt. „I love Żyraków – wirtualnie kulinarna podróż po gminie”)

Koło Gospodyń Wiejskich w Srzegocicach (projekt pt. „Aktywnie czas spędzajmy, zdrowiu szanse dajmy”)

Stowarzyszenie „Zawisłocze Pilźnieńskie” (projekt pt. „Koronawirusa pokonamy – bo o zdrowie dbamy”)

Grupa nieformalna „Nieformalni… ale aktywni”, pod auspicjami Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie (projekt pt. „Zachować pamięć”)

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej (projekt pt. „Pilzno Wczoraj i Dziś”)

Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie (projekt pt. „Adaś został strażakiem”)

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 17 sierpnia i trwało ponad godzinę. Składało się z dwóch części – pierwszej, w której członkowie zespołu „Działaj Lokalnie”, w składzie Paweł Werbowy, Paweł Ochab i Michał Podrazik, przedstawili główne założenia tegorocznej edycji Programu; i drugiej, przeznaczonej na pytania od uczestników i odpowiedzi ze strony członków zespołu.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Programu „Działaj Loklanie” można znaleźć na stronie Dębickiego Klubu Biznesu: http://www.karierawdebicy.pl/.

Dodatkowe informacji o „Działaj Lokalnie” także na: http://dzialajlokalnie.pl/.

Więcej „SPOTKANIE SZKOLENIOWE „DZIAŁAJ LOKALNIE””

W dniu 17 sierpnia 2020 roku do Wójta Gminy Żyraków wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnacji polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn. Wydanie publikacji pt. „Historia wsi Korzeniów na przestrzeni wieków. Ludzie związani z Korzeniowem”.

W związku z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, pisemnie w sekretariacie Urzędu, listownie na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, lub drogą elektroniczną: gmina@zyrakow.pl

OGŁOSZENIE

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej zakończyło spotkania i warsztaty z uczestnikami projektu „Gmina Żyraków pachnąca ziołami”. Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Na przedostatnim spotkaniu uczestnicy mieli okazję posłuchać i dowiedzieć się więcej o zastosowaniu ziół w kosmetologii. Przedstawiona prezentacja multimedialna została przygotowana w ramach wolontariatu przez członka KGW Wola Żyrakowska.

Ostatnie zajęcia składały się z 2 etapów. Pierwszym etapem było spotkanie z dietetykiem, który opowiadał o komponowaniu ziół w dietach.
Natomiast 2 etap spotkania były to warsztaty kulinarne, na których zostały przygotowane zdrowe potrawy z wykorzystaniem ziół. Na bieżąco w trakcie zajęć Pani dietetyk opowiadała o ziołach i udzielała cennych wskazówek. Wszystkie potrawy zostały przygotowane w oparciu o zdrowe zasady odżywiania. Każda z nich zawierała w swoim składzie niezwykle zdrowe zioła. Poprawiły one smak dań.

Ostatnim etapem projektu będzie wydanie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej we współpracy z Panią dietetyk z firmy Smak Zdrowia z Pustyni broszury zawierającej przepisy na zdrowe potrawy z ziołami.

Więcej „„Gmina Żyraków pachnąca ziołami””

            Z przyjemnością informujemy, że Gmina Żyraków jest realizatorem zadania pn.  „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie” mającego na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dofinansowanym ze środków  budżetu Województwa Podkarpackiego.

            Już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu dębickiego do wzięcia udziału w organizowanych bezpłatnych szkoleniach o tematyce samorządowo-obywatelskiej,  promocyjno-gospodarczej i ekologicznej:

 • „Jak Cię widzą tak Cię piszą – warsztaty medialne”
 • „Nie piszę, bo nie wiem – Piszę, bo wiem”
 • „Lider społeczny, a wybory tuż tuż”
 • „Zdrowo i ekologicznie – podkarpackie produkty regionalne i tradycyjne”

            Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na plakatach informacyjnych, na naszej stronie internetowej www.zyrakow.pl oraz na naszym profilu na Facebook’u.

            Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 146812819 lub poprzez e-mail: ckipzyrakow@gmail.com. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie drogą elektorniczną Karty Zgłoszenia lub dostarczenie jej osobiście do Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137b (Dworek w Żyrakowie) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – do pobrania na stronie www.zyrakow.pl.

            Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie do 30 osób. W związku z tym będzie decydowac kolejność zgłoszeń.

            Szkolenia będą przeprowadzane w sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie, adres: 39-218 Straszęcin 113.  

 

Zapisz się – Nie czekaj!

Wykorzystaj nową wiedzę na rzecz innych i dla samego siebie!

 

Karta Zgłoszenia – Uniwersytet Samorządności 2020

Regulamin US 2020

W sobotę 15 sierpnia br. w Gminie Żyraków odbyły się Dożynki Parafialne. Każde sołectwo stanęło na wysokości zadania i w podziękowaniu za udany rok i hojne plony zaprezentowało piękne wieńce dożynkowe.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

Więcej „Dożynki Parafialne 2020”

Dnia 11 sierpnia br. miało miejsce ważne dla naszej gminy wydarzenie – przekazanie promes na dotacje w wysokości do 6 tysięcy złotych na realizację projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami. „Działaj Lokalnie” angażuje lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego, które przekłada się na podnoszenie poziomu lokalnego kapitału społecznego. Tegoroczna edycja Programu nakierowana jest na walkę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19.

W związku z trwającą pandemią coroczna uroczysta gala nie doszła do skutku, natomiast pan Zbigniew Nosal – Prezes Dębickiego Klubu Biznesu – osobiście złożył na ręce pana Wójta Marka Rączki promesy wraz z certyfikatami lokalnego partnerstwa, które zawisną na ścianach Urzędu Gminy w Żyrakowie.

W tym roku promesy na projekty otrzymały 3 następujące grupy nieformalne z terenu Gminy Żyraków:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie na projekt „Adaś został strażakiem”
 • Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, działające w imieniu grupy nieformalnej „Nieformalni… ale aktywni” na projekt „Zachować pamięć”
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, działające w imieniu grupy nieformalnej „Miłośniczki Gminy Żyraków” na projekt „I love Żyraków – wirtualnie kulinarna podróż po gminie”

 

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy zaangażowali się w lokalne inicjatywy na rzecz dobra społecznego.

Więcej „„Działaj Lokalnie””

Do góry

Skip to content