Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2023

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu.

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tworzymy ogólnopolską sieć ponad 30 doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Ze wsparcia doradczego korzystać mogą lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Doradcy Sieci NGO – Fundusze dla Klimatu wspierają nie tylko informując o dostępnych funduszach europejskich i konkretnych naborach w danych województwach poprzez organizowane spotkania informacyjne, ale także pomagają bezpośrednio przechodząc przez cały proces wsparcia doradczego. Naszej Sieci zależy na budowaniu współpracy i partnerstw pomiędzy lokalnymi samorządami a organizacjami społecznymi, na uwzględnianiu głosu mieszkańców i mieszkanek właśnie przy realizacji tych przedsięwzięć. Organizacje społeczne mogą być niezwykle wartościowym partnerem. Dlatego wspieramy w procesie konsultowania i włączania lokalnych społeczności w planowanie i realizację projektów, które mają być finansowane z funduszy europejskich, a także inspirujemy praktycznymi i ciekawymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska.

Dzięki wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności wsparcie dla społeczności poniżej 50 tys. mieszkańców jest bezpłatne. Zapraszamy osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami i doradczyniami działającymi w każdym województwie. Szczegółowe informacje oraz kontakty do poszczególnych doradczyń i doradców znajdują się na stronie internetowej www.ofop.eu/funduszedlaklimatu. Zapraszamy do kontaktu!

Szanowni Państwo,

jeszcze tylko dwa tygodnie można składać wnioski do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

W ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspierane są projekty włączające społeczności lokalne w obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy wspierane w ramach programu powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej. Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 2,5 mln zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe.

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 80 tys. złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 1. wystawy wraz z katalogami;
 2. koncerty patriotyczne, rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
 3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu –  gry terenowe ,  wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji i stron internetowych, oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 4. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 5. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 6. murale.

Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie wyższe
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 1 stycznia do 20 listopada 2024 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Regulamin dostępny jest pod linkiem: Regulamin Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” „Powstanie Styczniowe 1863-1864 Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Regulaminem, zwłaszcza w zakresie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Nabór wniosków potrwa do 2 października 2023 r. do godz. 15.59.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

Biuro „Niepodległa”

Z okazji 79. rocznicy wywózki żołnierzy Armii Krajowej z Mokrego na Sybir oraz 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 2023 r. w Zasowie i Mokrem odbyły się obchody Powiatowego Dnia Sybiraka. Uroczystą Mszę Św. w intencji Sybiraków i mieszkańców Mokrego w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława BM celebrowali ks. Proboszcz Paweł Skraba, ks. Senior Władysław Dudek, ks. Stanisław Kania pochodzący z Zasowa oraz ks. Wikariusz Grzegorz Ogórek. Oprawę muzyczną podczas ceremonii zapewnił Chór Parafialny z Zasowa. Podczas Mszy św. obecne były poczty sztandarowe: Jednostki Strzeleckiej 2017 imienia Tadeusza Münnicha z Dębicy, Jednostek OSP z Żyrakowa i z Zasowa, szkół podstawowych z Zasowa, Góry Motycznej, Woli Wielkiej i Straszęcina, a także poczet PSL z Wiewiórki.

Po mszy odbyła się część oficjalna, w której głos zabrali: Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek – potomek Sybiraków, Sołtys wsi Mokre Agnieszka Czapiga oraz Radny Gminy Dębica Roman Mazur.

Częścią artystyczną wydarzenia był Koncert Organowy w wykonaniu Adama Czuchry połączony z montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mokrem.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wiązanek pod Kapliczką Sybiraków w Mokrem, gdzie wartę honorową pełniła reprezentacja Jednostki Strzeleckiej 2017 imienia Tadeusza Münnicha z Dębicy.

Spotkaniu okolicznościowemu w szkole towarzyszyły wystawy: dioramy pn. „KATYŃ” autorstwa Gustawa Gizy oraz wystawa IPN pn. „Polacy ratujący Żydów w czasie II Wojny Światowej”.

Uroczystości poprowadziła Pani Bożena Madej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem.

Na wydarzenie zaprosili: Starosta Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy Żyraków oraz Sołectwo Mokre, zaś współorganizatorami byli: Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Parafia pw. Św. Stanisława BM w Zasowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mokrem, Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrem.

W tym tygodniu do szkół na terenie Gminy Żyraków  dostarczono laptopy, które zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają bezpłatnie wszyscy uczniowie klas IV gminnych szkół podstawowych.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program Laptop dla ucznia skierowany jest do wszystkich uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Każdy uczeń, który rozpoczyna klasę IV otrzyma laptopa. Będzie on osobistym narzędziem ucznia do nauki oraz rozwijania pasji
i zainteresowań zarówno w szkole, jak i w domu.

Komputer zostanie przekazany na podstawie umowy pomiędzy Gminą a rodzicami/opiekunami ucznia. Po podpisaniu umowy, laptop staje się własnością rodzica i bierze on odpowiedzialność za otrzymany sprzęt, a w sytuacji gdy rodzic nie będzie chciał przyjąć laptopa na własność może go otrzymać na podstawie umowy użyczenia.

Przekazanie laptopów nastąpi po przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do przekazania sprzętu, które są wymagane zapisami ww. ustawy.

Aby uczeń mógł otrzymać laptop jego rodzic zobowiązany będzie osobiście odebrać laptop w Szkole do której uczęszcza uczeń  i podpisać:

 1. umowę przekazania laptopa,
 2. oświadczenie o nie otrzymaniu laptopa w innej szkole lub klasie,
 3. protokół odbioru laptopa.

Uwaga – Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu (np. Granty PPGR), będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał – może posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych.

Jeżeli uczeń otrzymał laptop w ubiegłym roku w ramach tzw. Grantów PPGR jego rodzic/opiekun musi:

 1. podjąć decyzję o przyjęciu laptopa w ramach projektu laptopów dla IV-klasistów, a tym samym musi zwrócić laptop otrzymany w ramach Grantów PPGR albo
 2. zrezygnować z przyjęcia laptopa w ramach projektu laptopów dla IV-klasistów (uczeń będzie nadal korzystał z otrzymanego w ubiegłym roku laptopa).

O terminach odbioru laptopów szkoły będą informowały indywidualnie, a wszystkie sprzęty trafią do uczniów nie później niż do końca września.

 

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Żyraków

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Żyraków informuje, że od września 2023 r. rozpoczynają się kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych.

W myśl art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadów w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żyraków.

Zgodnie z §7 Uchwały Nr XXI/232/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 2 grudnia 2020 r. o regulowaniu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków (tekst jedn. Dz.U. Woj. Podk. z 2020 r. poz.5018) podczas kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Żyraków. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania  gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna zapewnić aby zbiorniki te nie ulegały przepełnieniu, nie rzadziej niż dwa razy do roku. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków).

W związku ze zmianą przepisów z dnia 9 sierpnia 2022 r. dotyczącym art. 6 ust. 5aa Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach  Wójt Gminy Żyraków zobowiązany jest prowadzić kontrolę w tym zakresie co najmniej raz na dwa lata.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Więcej „Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb).”

W dniu 13 września 2023 r. w Dworku w Straszęcinie odbył się „Wieczór wspomnień o Edwardzie Brzostowskim” (ur.1935 r. – zm.2020 r.), upamiętniający ważną postać, która wywarła ogromny wpływ na rozwój Dębicy i okolic, upamiętnia Twórcę i Dyrektora Generalnego Kombinatu Rolno-Przemysłowego „IGLOOPOL”, Burmistrza Miasta Dębicy w latach 2002-2006, Wiceministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Edward Brzostowski urodził się w Straszęcinie i tutaj został również pochowany.

Całość wydarzenia poprowadził Pan Andrzej Wielgos – Sołtys Straszęcina, współpracownik Edwarda Brzostowskiego, a zarazem inicjator tego wieczoru. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. Prałata Bogusława Czecha. Następnie miało miejsce symboliczne odsłonięcie popiersia przez syna Edwarda Brzostowskiego – Pana Andrzeja Brzostowskiego. Potem głos zabrał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, po nim były dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, a obecnie Prezes Przyjaciół Ziemi Dębickiej – Pan Jacek Dymitrowski, który przybliżył życiorys Ministra Brzostowskiego.

Z okazji tego wydarzenia została przygotowana wystawa pn. ”Ścieżki życiowe Edwarda Brzostowskiego”. Po jej zwiedzeniu w ogrodzie w kameralnej atmosferze rodzina, przyjaciele oraz współpracownicy wspominali dawne czasy spędzone z Edwardem Brzostowskim.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia:
– Panu Piotrowi Szeli – Artyście ze Straszęcina, który wykonał rzeźbę popiersia Edwarda Brzostowskiego,
– Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za przygotowanie wydarzenia, dworku i wystawy,
– Muzeum Regionalnemu w Dębicy za udostępnienie fotografii i archiwaliów potrzebnych do przygotowania wystawy,

– Panu Jackowi Dymitrowskiemu za cenne rady merytoryczne i pomoc w organizacji przedsięwzięcia,
– Pani Józefie Brzostowskiej – żonie Pana Edwarda oraz rodzinie, szczególnie Panu Andrzejowi – synowi również za przekazanie udostępnienie rekwizytów oraz zdjęć na wystawę,
– Panu Krzysztofowi Kapicy oraz Redakcji Gazety Codziennej „Nowiny” za wyrażenie zgody na udostępnienie zdjęć,

– Panu Kazimierzowi Sakowi za udostępnienie pamiątek na rzecz wystawy,
– Panu Wójtowi oraz Radnym za przychylność, wyrozumiałość i zrozumienie dla tej inicjatywy oraz pozytywną odpowiedź na prośbę lokalnej społeczności,

– Panu Zastępcy Grzegorzowi Regule za pomoc, wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięcia,
– Stowarzyszeniu KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej za przygotowanie poczęstunku,
– Klubowi Seniora ze Straszęcina za przygotowanie części artystycznej – scenki kabaretowej pt. „U Dyrektora” mówiącej o realiach pracy i życia w czasach PRL-u.

Więcej „Wieczór wspomnień o Edwardzie Brzostowskim”

Do góry

Skip to content