Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2020

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów  realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187,  z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku  rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych  położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu  przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski  o udzielenie pomocy. 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Wnioski  należy  złożyć  do  kierownika  biura  powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę  podatnika  podatku  rolnego.  Do  wniosku  o  pomoc  podatnik  podatku  rolnego  będzie  zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego  im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego  zestawienie  dotyczące  powierzchni  stawów  rybnych  oraz  ilości  ryb  wyprodukowanych  w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2017 i 2018 rok,  o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Powyższa  pomoc  będzie  udzielana  w  ramach  pomocy  de  minimis  w  sektorze  rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami  rozporządzenia Komisji (UE) nr  717/2014   z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego będzie ustalana jako   iloczyn  powierzchni  gruntów  pod  stawami  zarybionymi  oraz  stawki  pomocy  na  1  ha  tej  powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może  być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro. 

 

Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi

 

 

Żyraków , dnia 16 czerwca 2020 rok

         Zwołuję I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żyraków

na dzień 18 czerwca /czwartek / 2020 r.

Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych od nr 1 do nr 7 odbędzie się o godz. 11.00

Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych  od nr 8 do nr 14 odbędzie się o godz. 14.00

Poniższe prezentacje stanowią wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Przedmiotem posiedzenia będą wybory przewodniczącego OKW i jego zastępcy. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień członków OKW  i sprawy organizacyjne oraz przygotowanie pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego w obwodach.

 

Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.

Więcej „I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żyraków”

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Więcej „Powszechny Spis Rolny 2020.”

Procedura naboru kandydatów

 na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej „Uwaga! Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.”

Do góry

Skip to content