Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2019

W ośrodku zdrowia w Żyrakowie funkcjonuje punkt poboru próbek (krwi i moczu).

Z możliwości oddania swoich próbek do badań mogą skorzystać pacjenci ośrodka zdrowia w Żyrakowie. 

Materiał do badań można oddać w każdy wtorek i czwartek 

w godzinach od 7.00 do 9.00. 

Badania dla pacjentów spoza ośrodka a także wszystkie badania nie będące w gestii lekarza POZ są odpłatne.

Cel projektu:

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego
 w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych gmin, gleb oraz naturalnych ekosystemów powodowanych niedostatkami w infrastrukturze kanalizacyjnej na terenie Gmin Żyraków i Dębica.

Planowane efekty:

Gmina Żyraków jako Lider Projektu wraz z gmina partnerską – Gminą Dębica oraz Gmina Ropczyce realizuje projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II”. Przedmiotem projektu na terenie Gminy Żyraków jest Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska na działce nr 833/2 polegająca na wykonaniu instalacji płukania i odwadniania piasku oraz instalacji higienizacji osadów wraz z wiatami magazynowymi.  Przedmiotem projektu na terenie Gminy Ropczyce jest objęte 4 zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków w Ropczycach przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym oraz położenie odcinka sieci wodociągowej dla os. Brzyzna w Ropczycach; Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym dla osiedla Ropczyce- Granice; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownia ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w Gnojnic. Na terenie Gminy Dębica projekt obejmuje zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna.

Całkowita wartość projektu: 22 112 479,42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10 279 912,35 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn nr RPPK.04.03.02-18-0030/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr ‘IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Cel projektu:

Celem projektu pn. „ Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn” jest zapewnienie dostawy wody spełniającej wymogi sanitarne i jakościowe w oparciu o projektowane do budowy sieci wodociągowe na terenie Gminy Żyraków. 

Planowane efekty:

Realizacja projektu obejmuje wykonanie:

  • a) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędną armaturą regulacyjną, odcinająca i zabezpieczająca o łącznej długości 6933,50 m
  • b) zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu hali filtrów na stacji uzdatniania wody w Nagoszynie
  • c) zakup i montaż obudowy studni na ujęciu wody w Nagoszynie

Całkowita wartość projektu: 2 892 960,00 PLN

Wkład funduszy europejskich:  1 999 200,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś Priorytetowa nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Do góry

Skip to content