Jesteś tutaj:

Kategoria: Rewitalizacja

Informacja

Otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Żyraków odbędzie się w dniu 20.06.2023r. o godz. 12:00

w budynku Centrum Kultury i Promocji w  Żyrakowie Wola Żyrakowska 73A, 39-204 Żyraków

Zarządzenie AO.0050.81.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 maja 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Żyraków

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób skoordynowany.

Obszar rewitalizacji to miejsce o zrównoważonym rozwoju społecznym, gospodarczym
i przestrzennym, przyjazne środowisku naturalnemu, z zagospodarowanymi terenami inwestycyjnymi. Jest to obszar o wysokim wskaźniku przedsiębiorczości oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa mieszkańców.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023 został przyjęty:

 1. Uchwałą nr XLII/359/17 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023,
 2. Uchwałą nr L/425/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/359/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023
 3. Uchwałą Nr LVII/467/2018 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/425/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego Uchwałą nr 469/9969/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018r. w sprawie wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.


 1. Cele rewitalizacji – Strefa społeczna:
  • Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym.
  • Wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
  • Zmniejszenie poziomu długotrwałego bezrobocia na obszarze rewitalizacji.
  • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszarów rewitalizacji.
 2. Cele rewitalizacji – Strefa gospodarcza:
  • Wzrost przedsiębiorczości.
 3. Cele rewitalizacji – strefa przestrzenno-funkcjonalna i techniczna:
  • Poprawa infrastruktury technicznej poprzez remonty dróg i modernizację oświetlenia.
  • Rozwój terenów inwestycyjnych.
  • Odnowa zdegradowanych obiektów i obszarów na obszarze rewitalizacji.
 4. Cele rewitalizacji – strefa środowiskowa:
  • Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
  • Ograniczenie zjawiska niskiej emisji.

Do góry

Skip to content