Aktualności

Szanowni Mieszkańcy

15 stycznia ruszy rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia. 25 stycznia br. rozpoczną się szczepienia zarejestrowanych seniorów. Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Transport taki przeznaczony będzie przede wszystkim dla osób:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

W związku z powyższym od piątku 15 stycznia 2021 roku Urząd Gminy w Żyrakowie uruchomi specjalny numer telefonu pod którym zarejestrowani mieszkańcy gminy Żyraków będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu na szczepienie przeciwko COVID-19.

Numer telefonu, pod który można zgłaszać chęć dowozu na szczepienie:

14 680 71 13

w godz. od. 8.00 do 15.00 (pn. – pt.)

Zgodnie z informacją przekazaną przez administrację rządową dostępne będą trzy kanały, za pośrednictwem których można się umówić i zarejestrować na konkretny termin szczepienia:

– za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta https://pacjent.gov.pl/warunkiem jest posiadanie Profilu Zaufanego.

– infolinia – numer 989.

– przychodnia.

Więcej „Informacja o szczepieniach”

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla klas 1-3 szkół podstawowych

Szanowni Państwo,
od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r.
W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.
Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – aktualne nabory”.

Webinarium odbędzie się 21 stycznia 2021 r. od 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2021 r. do godz. 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (21 stycznia 2021 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubogich pracujących oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa.

Program webinarium:

 1. Zasady podziału środków:
    – 7.2 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe;
      – 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;
 2. Grupa docelowa;
 3. Definicje pojęć;
 4. Zasady dofinansowania (kwoty);
 5. Zabezpieczenie;
 6. Ścieżka aplikowania o wsparcie;
 7. Zobowiązania Beneficjenta wsparcia;
 8. Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego;
 9. Operatorzy wsparcia;
 10. Aktualne nabory wniosków.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Więcej „Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – aktualne nabory””

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi przeglądami gwarancyjnymi wraz z wymianą glikolu, prowadzonymi przez firmę Eco-Team, których zakończenie planowane jest w marcu 2021 r., Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przypomina Mieszkańcom, aby dokonywali bieżącej kontroli pracy instalacji kolektorów słonecznych, w szczególności pod względem sprawdzenia szczelności instalacji oraz pracy anody tytanowej (prawidłowa prac i aktywna ochrona sygnalizowana jest zieloną diodą świecącą w sposób ciągły. Po pojawieniu się świecącej diody czerwonej lub żółtej należy skontaktować się z serwisem). Wszelkie wykryte wady i usterki instalacji należy niezwłocznie zgłosić serwisowi Wykonawcy jedną  z następujących opcji:

– mailowo na adres serwis@eco-team.net,

– za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.eco-team.pl, w zakładce Serwis,

– telefonicznie pod numerem 134300262.

Mieszkańcy powinni wykonywać bieżące kontrole pracy instalacji i postępować zgodnie ze Szczegółową instrukcją obsługi instalacji kolektorów słonecznych dla użytkownika indywidualnego, którą otrzymali podczas odbioru instalacji. Niestosowanie się do warunków i zasad opisanych w umowie i instrukcji może skutkować utratą gwarancji na instalację solarną.

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. 

Od   15.01.2021   do   30.03.2021   odbędzie   się   VII   edycja   Ogólnopolskiego   Konkursu  Ekologicznego pt.  „Mistrz Recyklingu i Przyjacieledla uczniów szkół podstawowych z klas  IVVII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch  najlepszych   ekozespołów.   Konkurs   korzysta   z   interaktywnych   i   zdalnych   narzędzi 

edukacyjnych. 

Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli 

lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba  zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby  nie  korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw  sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są  groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej  drogocenne. 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. Konkurs „Mistrz  Recyklingu   i   Przyjaciele”   jest   elementem   publicznej   kampanii   edukacji   ekologicznej  skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne, także dlatego, że na naszych oczach  dzieje  się  cyfrowa  rewolucja,  która  zmienia  świat.  Świat  jutra  będzie  wypełniony  siecią  urządzeń  wyposażonych  w  mikroprocesory  i  komunikujących  się  między  sobą.  Już  dziś  jesteśmy otoczeni i zależni od setek przedmiotów, mniej lub bardziej interaktywnych, które  integrujemy w naszym codziennym życiu.  

Każde  z  takich  urządzeń  elektronicznych  posiada  płytkę  drukowaną,  a  na  niej  mikroprocesor, tranzystor, kondensator… W procesie produkcji mikroprocesorów używa się  m.in. arsenu, antymonu, boru, fosforu, wielu różnych metali. Do produkcji kondensatorów,  istotnej części naszych smartfonów, laptopów i tabletów używany jest np. drogocenny tantal.

Więcej „Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!”

Do góry