Solidarni z Ukrainą

Aktualności

Na podstawie podpisanej umowie o powierzenie grantu Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w wysokości 428 310,00 zł.  Grant został przyznany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, który zwiększy bezpieczeństwo pracy systemów oraz zwiększy wydajność pracy w sieci LAN, jak również poprawi cyberbezpieczeństwo w Urzędzie, placówkach oświatowych oraz jednostkach podległych. W ramach projektu wykonana zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Żyraków realizuje projekt „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 5007/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji.

Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 428 310,00 zł.

Dofinansowanie: 100%.

            Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy inni oczekują tylko jego nadejścia– tymi słowami powitała uczestników gali Dyrektor Zespołu Szkół w Żyrakowie – Pani Elżbieta Ulak. Trafnie oddają one charakter uroczystości zorganizowanej przez Wójta Gminy Żyraków, Pana Marka Rączkę. 22 czerwca odbyło się Gminne Podsumowanie Osiągnięć Uczniów. Uczestnikami tego wydarzenia były adresaci słów Thomasa Edisona, czyli uczniowie wyróżniający się w nauce, sporcie i w dziedzinach artystycznych, którzy dzięki ciężkiej pracy, pasji i zaangażowaniu osiągnęli znaczące sukcesy w roku szkolnym 2021/2022. Utalentowanej młodzieży towarzyszyli
ich opiekunowie- nauczyciele i rodzice, nie zabrakło też przedstawicieli władz oraz  instytucji kultury. Bohaterowie wydarzenia otrzymali od Wójta nagrody i listy gratulacyjne, a uwieńczeniem spotkania była część artystyczna przygotowana przez uczniów żyrakowskiej szkoły. Utrzymana w wakacyjnym klimacie inscenizacja, ze stylowymi kostiumami i piękną scenografią, okraszona góralskim dowcipem, pozwoliła uczestnikom zapomnieć o całorocznym trudzie i przenieść się na turystyczne szlaki. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć tego spotkania.

23 czerwca 2022 r. był długo wyczekiwanym dniem zarówno przez przez lokalną społeczność Zawierzbia, jak i wszystkich mieszkańców Gminy Żyraków, kiedy to nastąpiło  Uroczyste Otwarcie Budynku Kulturalno-Oświatowego w Zawierzbiu.  W nowo wybudowanym budynku w 2019 r. został otwarty Gminny Żłobek w Żyrakowie, zaś w dalszej części inwestycji powstało piętro składające się z takich pomieszczeń jak: biuro Sołtysa, siedziba Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia”, kuchnia i sala konferencyjna. W ten sposób powstał nowoczesny budynek wielofunkcyjny. Wszystkich zgromadzonych gości oficjalnie powitał Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka. Następnie nastąpiła ważna chwila, czyli przecięcie wstęgi i poświęcenie pomieszczeń budynku przez ks. Andrzeja Surowca – Proboszcza Parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. W dalszej części nie mogło zabraknąć serdecznych podziękowań ze strony Wójta Gminy Żyraków wobec Adama Bieszczada i Sylwestra Nykla z Firmy ADRES – wykonawców inwestycji, Stanisława Barana – Inspektora Budowlanego oraz ks. Andrzeja Surowca. Z kolei Pani Maria Ciba – Prezes Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia” i Pan Jerzy Czerepak – Sołtys wsi Zawierzbie słowa podziękowania skierowali do Wójta i jego Zastępcy Grzegorz Reguły, Pani Marii Bodzioch – Przewodniczącej Rady Gminy Żyraków oraz Pani Katarzyny Wilk – inspektora ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Żyraków. W słowach wdzięczności za kolejną udaną inwestycję głos zabrali również Pan Łukasz Poproch – Sołtys wsi Żyraków i Pani Małgorzata Wójcik również w imieniu mieszkańców Zawierzbia.

W kolejnej części wystąpił Gminny Zespół Artystyczny działający przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.  Na tą okoliczność została przygotowana wystawa zdjęć przedstawiająca poszczególne etapy powstawania pomieszczeń.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Żyraków, Gminny Żłobek w Żyrakowie, Sołectwo Zawierzbie, Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia” i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.

Konkurs dla KGW

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, które można w prosty sposób wprowadzać we własnych domach.  Ponadto konkurs ma również na celu:

 • zwrócenie uwagi członków gospodarstw na kwestie zmian klimatu i zachęcenie ich do poszerzania wiedzy w tym zakresie.
 • umożliwienie w prosty, przyjemny i kreatywny sposób zaangażowania się w tworzenie treści edukacyjnych nt. konieczności codziennego dbania o klimat, co w przyszłości może przyczynić się do większego, społecznego zaangażowania w inicjatywy proekologiczne. 

Zasady konkursu i wymagania dla pracy konkursowej

 1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w formie opisu ekopraktyki (działania, które wywierają pozytywny wpływ na klimat), którą warto wdrożyć w domu w celu m.in. oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp. 
 2. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu we własnym domu.
 3. Długość opisu wdrożonej ekopraktyki nie może przekraczać 3 tysięcy znaków licząc ze spacjami.
 4. W przypadku ekopraktyki napisanej odręcznie, opis musi zmieścić się na jednej stronie A4.
 5. W zgłoszeniu powinien znaleźć się:
 • opis ekopraktyki,
 • wyjaśnienie na czym ona polega,
 • jakie daje rezultaty,
 • powody, dla których warto ją wdrożyć. 
 1. Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu elementów pochodzących z innych źródeł np. fragmentów treści lub zdjęć. Poszczególne zasady i szczegóły dotyczące ekopraktyki muszą zostać samodzielnie opisane przez Członków Kół Gospodyń Wiejskich.

Więcej „Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje””

Do góry

Skip to content