Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi przeglądami gwarancyjnymi wraz z wymianą glikolu, prowadzonymi przez firmę Eco-Team, których zakończenie planowane jest w marcu 2021 r., Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przypomina Mieszkańcom, aby dokonywali bieżącej kontroli pracy instalacji kolektorów słonecznych, w szczególności pod względem sprawdzenia szczelności instalacji oraz pracy anody tytanowej (prawidłowa prac i aktywna ochrona sygnalizowana jest zieloną diodą świecącą w sposób ciągły. Po pojawieniu się świecącej diody czerwonej lub żółtej należy skontaktować się z serwisem). Wszelkie wykryte wady i usterki instalacji należy niezwłocznie zgłosić serwisowi Wykonawcy jedną  z następujących opcji:

– mailowo na adres serwis@eco-team.net,

– za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.eco-team.pl, w zakładce Serwis,

– telefonicznie pod numerem 134300262.

Mieszkańcy powinni wykonywać bieżące kontrole pracy instalacji i postępować zgodnie ze Szczegółową instrukcją obsługi instalacji kolektorów słonecznych dla użytkownika indywidualnego, którą otrzymali podczas odbioru instalacji. Niestosowanie się do warunków i zasad opisanych w umowie i instrukcji może skutkować utratą gwarancji na instalację solarną.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego jako pomoc dydaktyczna dla uczniów i nauczycieli szkół umożliwiająca zdalne nauczanie.

Planowane efekty:
W wyniku zakupu przez Gminę Żyraków komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów a następnie przekazanie do placówek oświatowych Gminy Żyraków nauczyciele oraz uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy niezbędny do zdalnego nauczania.

  • Całkowita wartość projektu: 110 517,10 PLN
  • Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 104 996 PLN.
  • Wkład własny Gminy Żyraków: 5521,10 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żyraków

– uczestniczący w Projekcie Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie informuje, że w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji kotłów gazowych oraz węzłów cieplnych, po wyborze najkorzystniejszej oferty, wpłynęło odwołanie na wybór wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej. W tej sytuacji z przykrością informujemy, że planowane na listopad br. montaże kotłów    w budynkach, gdzie występuje problem z dotychczasowym źródłem ciepła są niemożliwe z przyczyn niezależnych od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz od Gmin.

Szacowany pierwotnie termin pierwszych montaży na II połowę listopada br. liczony był przy założeniu wyboru wykonawcy i podpisaniu z nim umowy     do połowy listopada 2020 r.

W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie zapewnić pierwszych montaży w planowanych terminach.

Wniesione odwołanie spowoduje przesunięcie terminu podpisana umowy z Wykonawcą o około 2 miesiące. Terminy te wynikają z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie postępowań przetargowych oraz terminów rozpraw w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). Po pierwsze, w przypadku wniesienia odwołania do KIO istnieje ustawowy zakaz podpisania umowy z wybranym wykonawcą dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta przez ten organ. A po drugie, w związku z pandemią średni czas oczekiwania na rozprawę przed KIO wydłużył się do około miesiąca (zamiast 14 dni jak dotychczas).

Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość. Zaistniała sytuacja powstała z przyczyn obiektywnych niezależnych od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gmin, tym niemniej przepraszamy za wszelkie niedogodności z nią związane.

Ze swojej strony Związek będzie czynił starania o maksymalne skrócenie terminu rozpatrzenia odwołania.

Ponadto przypominamy, że aby otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła, prace te winien dokonać wykonawca wybrany w drodze przetargu. W przypadku samodzielnego zakupu i wymiany kotła przez mieszkańca koszty te będą niekwalifikowane.

 

Nazwa Operacji:

Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę rodzinnego placu w Woli Żyrakowskiej

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji powstanie nowy obiekt infrastruktury turystycznej – 1 szt.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość projektu: 157 944,19 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 52 851,00 zł

Nazwa operacji:

Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie

Cel projektu:

Odnowienie oraz poprawienie wyglądu i estetyki obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego o walorach naturalnych i ekologicznych.                                                                                                                

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji zostaną przywrócone walory użytkowe zabytkowego parku w Zasowie.                                                                                                                                                                        

 

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wartość projektu: 196 140,00 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 122 322,30 zł

 

Dotyczy: Projektu pn. „ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt3.3.1”                                                                                                          

Jednostka Realizująca Projekty Związku Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że w dniu 20.05.2020 r. przesłano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a w dniu 25.05.2020 r. pod poz. 239753-2020 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” – „ Dostawa instalacji wytwarzających energię cieplną” na wybór wykonawców dostaw i montaży instalacji kotłów gazowych, węzłów cieplnych oraz kotłów na biomasę w prywatnych budynkach mieszkalnych. W zakres zadań wchodzi również opracowanie dokumentacji projektowych dla tych mieszkańców, gdzie nie było jeszcze przeglądów projektowych

Termin otwarcia ofert: 26.06.2020 r.

Planowany termin wyboru wykonawców to koniec lipca 2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Żyraków i w powiecie dębickim pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.

 

Efekty realizacji:

  • znaczna poprawa możliwości i efektywności prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych przez OSP w Nagoszynie,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu dębickiego, w tym ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych zakwalifikowanych do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
  • zmniejszenie ryzyka i skutków powodzi / podtopień,
  • podniesienie poziomu ochrony obiektów zabytkowych oraz infrastruktury publicznej,
  • zmniejszenie skutków zaistniałych pożarów i innych zagrożeń,
  • pośrednio – podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej przedmiotowego obszaru oraz poprawa warunków życia miejscowej ludności,

 

Całkowita wartość projektu: 300 000,00 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 249 989,99 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Projekt 3.1.1”

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w nauce dla nauczycieli i uczniów z terenu Gminy Żyraków”

Realizacja projektu prowadzona jest na terenie Gminy Żyraków..
Zakres zadania: udostępnienie możliwości nauki zdalnej dla uczniów i naczycieli wykluczonych ze zwzględu brak odpowiedniego sprzętu.

Całkowita wartość 69 937,00
Wkład Funduszy Europejskich: 69937,00 ze środków Europejskiego Funduszu Polska Cyfrowa

Do góry

Skip to content