Jesteś tutaj:

Kategoria: Realizowane Projekty

Nazwa operacji:

Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie

Cel projektu:

Odnowienie oraz poprawienie wyglądu i estetyki obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego o walorach naturalnych i ekologicznych.                                                                                                                

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji zostaną przywrócone walory użytkowe zabytkowego parku w Zasowie.                                                                                                                                                                        

 

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wartość projektu: 196 140,00 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 122 322,30 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ NA LATA 2015-2020

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Straszęcinie 113

Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym 

Planowane efekty:

 1. Rozwinięcie  pasji i zainteresowań seniorów.
 2. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów.
 3. Zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych.
 4. Wsparcie terapeutyczne i prawne.
 5. Zwiększenie dostępu osób w podeszłym wieku do edukacji kulturalnej.
 6. Podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych.

DOFINANSOWANIE 150 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 200 000 zł

senior.gov.pl

Dotyczy: Projektu pn. „ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt3.3.1”                                                                                                          

Jednostka Realizująca Projekty Związku Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że w dniu 20.05.2020 r. przesłano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a w dniu 25.05.2020 r. pod poz. 239753-2020 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” – „ Dostawa instalacji wytwarzających energię cieplną” na wybór wykonawców dostaw i montaży instalacji kotłów gazowych, węzłów cieplnych oraz kotłów na biomasę w prywatnych budynkach mieszkalnych. W zakres zadań wchodzi również opracowanie dokumentacji projektowych dla tych mieszkańców, gdzie nie było jeszcze przeglądów projektowych

Termin otwarcia ofert: 26.06.2020 r.

Planowany termin wyboru wykonawców to koniec lipca 2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Żyraków i w powiecie dębickim pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.

 

Efekty realizacji:

 • znaczna poprawa możliwości i efektywności prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych przez OSP w Nagoszynie,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu dębickiego, w tym ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych zakwalifikowanych do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • zmniejszenie ryzyka i skutków powodzi / podtopień,
 • podniesienie poziomu ochrony obiektów zabytkowych oraz infrastruktury publicznej,
 • zmniejszenie skutków zaistniałych pożarów i innych zagrożeń,
 • pośrednio – podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej przedmiotowego obszaru oraz poprawa warunków życia miejscowej ludności,

 

Całkowita wartość projektu: 300 000,00 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 249 989,99 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Projekt 3.1.1”

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w nauce dla nauczycieli i uczniów z terenu Gminy Żyraków”

Realizacja projektu prowadzona jest na terenie Gminy Żyraków..
Zakres zadania: udostępnienie możliwości nauki zdalnej dla uczniów i naczycieli wykluczonych ze zwzględu brak odpowiedniego sprzętu.

Całkowita wartość 69 937,00
Wkład Funduszy Europejskich: 69937,00 ze środków Europejskiego Funduszu Polska Cyfrowa

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje wszystkich mieszkańców uczestniczących w Projekcie pt:”Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich”, że termin zakończenia Okresu Trwałości Projektu upływa z końcem 5 kolejnych lat od daty otrzymania płatności końcowej dla Projektu.

Płatność końcowa wpłynęła 30.12.2019 r., tak więc termin zakończenia Okresu Trwałości Projektu mija 30.12.2024 r.

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne.

Realizacja projektu prowadzona jest na terenie Gmin/Miast – Partnerów uczestniczących w Projekcie tj.: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków.
Zakres zadania na terenie Gminy Żyraków obejmuje wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe w 106 gospodarstwach.

Całkowita wartość 1672 403,44
Wkład Funduszy Europejskich: 1 306 416,44 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 III osi priorytetowej Czysta Energia, Działalnie 3.3 poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.


Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do wzmacniania więzi społecznych i ograniczenia wykluczenia społecznego, poprzez stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni i obiektów publicznych służących mieszkańcom. Zakres projektu obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zmarginalizowanych obszarów, obiektów publicznych i budynków użyteczności publicznej obszarów rewitalizacji Miasta Dębica, Gminy Dębica oraz Gminy Żyraków.

Planowane efekty:

W wyniku prac budowlanych i adaptacyjnych zostanie stworzona odpowiednia przestrzeń, w której prowadzone będą działania służące aktywizacji mieszkańców, zwiększeniu dostępu do usług społecznych przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych, zapobieganiu marginalizacji (w ramach projektu podstawowego nr 4 współfinansowanego z EFS) oraz zintegrowane i zindywidualizowane programy
w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym, szeroki wachlarz kulturalny i rozrywkowy na obszarze rewitalizacji.

Całkowita wartość projektu: 15 537 785,91 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 851 196,87 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa: 913 492,91 PLN.

Do góry