Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Cel projektu: Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Żyrakowie

Nazwa działania PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Wartość projektu: 89 802,68 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 41 359,00 zł

Nazwa operacji:

„Zagospodarowanie zabytkowego dworu wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin”

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę zabytkowego zespołu dworsko parkowego
w Straszęcinie.

Nazwa działania PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Wartość projektu: 209 000,46 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 132 986,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU.

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Żyraków realizuje projekt „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 5007/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji.

Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 428 310,00 zł.

Dofinansowanie: 100%.

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi przeglądami gwarancyjnymi wraz z wymianą glikolu, prowadzonymi przez firmę Eco-Team, których zakończenie planowane jest w marcu 2021 r., Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przypomina Mieszkańcom, aby dokonywali bieżącej kontroli pracy instalacji kolektorów słonecznych, w szczególności pod względem sprawdzenia szczelności instalacji oraz pracy anody tytanowej (prawidłowa prac i aktywna ochrona sygnalizowana jest zieloną diodą świecącą w sposób ciągły. Po pojawieniu się świecącej diody czerwonej lub żółtej należy skontaktować się z serwisem). Wszelkie wykryte wady i usterki instalacji należy niezwłocznie zgłosić serwisowi Wykonawcy jedną  z następujących opcji:

– mailowo na adres serwis@eco-team.net,

– za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.eco-team.pl, w zakładce Serwis,

– telefonicznie pod numerem 134300262.

Mieszkańcy powinni wykonywać bieżące kontrole pracy instalacji i postępować zgodnie ze Szczegółową instrukcją obsługi instalacji kolektorów słonecznych dla użytkownika indywidualnego, którą otrzymali podczas odbioru instalacji. Niestosowanie się do warunków i zasad opisanych w umowie i instrukcji może skutkować utratą gwarancji na instalację solarną.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego jako pomoc dydaktyczna dla uczniów i nauczycieli szkół umożliwiająca zdalne nauczanie.

Planowane efekty:
W wyniku zakupu przez Gminę Żyraków komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów a następnie przekazanie do placówek oświatowych Gminy Żyraków nauczyciele oraz uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy niezbędny do zdalnego nauczania.

  • Całkowita wartość projektu: 110 517,10 PLN
  • Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 104 996 PLN.
  • Wkład własny Gminy Żyraków: 5521,10 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żyraków

– uczestniczący w Projekcie Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie informuje, że w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji kotłów gazowych oraz węzłów cieplnych, po wyborze najkorzystniejszej oferty, wpłynęło odwołanie na wybór wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej. W tej sytuacji z przykrością informujemy, że planowane na listopad br. montaże kotłów    w budynkach, gdzie występuje problem z dotychczasowym źródłem ciepła są niemożliwe z przyczyn niezależnych od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz od Gmin.

Szacowany pierwotnie termin pierwszych montaży na II połowę listopada br. liczony był przy założeniu wyboru wykonawcy i podpisaniu z nim umowy     do połowy listopada 2020 r.

W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie zapewnić pierwszych montaży w planowanych terminach.

Wniesione odwołanie spowoduje przesunięcie terminu podpisana umowy z Wykonawcą o około 2 miesiące. Terminy te wynikają z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie postępowań przetargowych oraz terminów rozpraw w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). Po pierwsze, w przypadku wniesienia odwołania do KIO istnieje ustawowy zakaz podpisania umowy z wybranym wykonawcą dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta przez ten organ. A po drugie, w związku z pandemią średni czas oczekiwania na rozprawę przed KIO wydłużył się do około miesiąca (zamiast 14 dni jak dotychczas).

Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość. Zaistniała sytuacja powstała z przyczyn obiektywnych niezależnych od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gmin, tym niemniej przepraszamy za wszelkie niedogodności z nią związane.

Ze swojej strony Związek będzie czynił starania o maksymalne skrócenie terminu rozpatrzenia odwołania.

Ponadto przypominamy, że aby otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła, prace te winien dokonać wykonawca wybrany w drodze przetargu. W przypadku samodzielnego zakupu i wymiany kotła przez mieszkańca koszty te będą niekwalifikowane.

 

Nazwa Operacji:

Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę rodzinnego placu w Woli Żyrakowskiej

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji powstanie nowy obiekt infrastruktury turystycznej – 1 szt.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość projektu: 157 944,19 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 52 851,00 zł

Do góry

Skip to content