Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2022

 

 

 

 

 

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Województwa Podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek z pomocą de minimis.

Pożyczki przeznaczone są dla podkarpackich przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w ramy Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

 

Pożyczki z pomocą de minimis:

 1. Pożyczka na budowę, rozbudowę/modernizację środków trwałych z pomocą de minimis

 

 • Kwota pożyczki: od 300 tyś do 1 mln złotych
  • Okres finansowania: maksymalnie do 24.09.2030 r. z możliwością miesięcznej spłaty i maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
  • Oprocentowanie pożyczki na zasadach pomocy de minimis udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)
  • Prowizja od udzielonej pożyczki: do 1%
  • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
  • Wymagany wkład własny: 20%
  • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

Więcej „Pożyczki z pomocą de minimis dla przedsiębiorców”

W dniu 23 maja 2022 r. odbyły się spotkania autorskie z Maciejem Łubieńskim, który opowiedział o wydanej w 2020 r. książce „Portret rodziny z czasów wielkości”, czyli o publikacji na temat jego przodków – Rodzie Łubieńskich. Autor przywołuje w niej barwne postacie, nieznane historie i rodzinne tajemnice, w tym także wątki związane z rodziną z Zasowa. Bohaterami książki są wielkie postacie historyczne – biskupi Maciej i Stanisław Łubieński z epoki Wazów, Feliks Łubieński – minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego i jego żona Tekla z Bielińskich, wybitna dramatopisarka, ale na kartach książki pojawiają się także postacie z Zasowa m.in. pradziadek Tadeusz – ziemianin o duszy marzyciela, siostra pradziadka Cecylia Łubieńska – poznana jako pierwsza polska zakonnica z doktoratem. Spotkanie było bardzo interesujące, a mieszkańcy Gminy Żyraków z niecierpliwością czekali na ten moment i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Prowadzący dyskusję Jacek Dymitrowski, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, a zarazem Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, stwierdził, iż ta publikacja jest opowieścią o historii napisaną w sposób trochę sentymentalny, gorzki, a czasem zabawny.

Pierwsze spotkanie skierowane do uczniów odbyło się w Szkole Podstawowej im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie, natomiast drugie skierowane do całej społeczności Gminy Żyraków miało miejsce w Zespole Szkół w Żyrakowie. Na spotkanie zaprosił Wójt Gminy Żyraków, zaś współorganizatorami byli: Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Zasowie i Zespół Szkół w Żyrakowie.

Więcej „Spotkania autorskie z Maciejem Łubieńskim”

W koronach zasowskich drzew odbyła się wczorajsza Majówka Szkółkarska, podczas której świętowano również 50-lecie istnienia budynku Szkoły Podstawowej w Zasowie. Od 1995 r. szkoła nosi imię Rodziny Łubieńskich, która to właśnie zapoczątkowała tradycje szkółkarskie w Zasowie.  Imprezę oficjalnie rozpoczął Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka wspominając, iż Zasów jest jedną z dwóch miejscowości na terenie kraju skupiającym tak wielu szkółkarzy. Wyjątkowym gościem wydarzenia był Maciej Łubieński, potomek rodu Łubieńskich, a dokładnie praprawnuk Witolda, który osiadł się w zasowskich włościach w 1879 r. i założył pierwszą szkółkę ogrodniczą.

Następnie po przedstawionym zarysie historycznym zasowskiego szkolnictwa przez Panią Dyrektor Bożenę Osochę nastąpiło wręczenie statuetek dla osób zasłużonych z okazji 50-lecia istnienia budynku szkoły, które otrzymali Stanisław Helma – budowniczy szkoły w latach 1964-1974, Maciej Łubieński, Marek Rączka, Zbigniew Waśko, Krzysztof Typer, Grzegorz Reguła, ks. Krzysztof Pietras, Maria Bodzioch, Danuta Klabacha, Jan Persak, emerytowani nauczyciele – Irena Lichoń, Zdzisław Rej, Irena Matejek, Aniela Typer, Krystyna Pyrzyńska i Zofia Wałęga, emerytowani pracownicy obsługi szkoły – Zofia Grzyb, Izabela Kubisztal, Eugenia Majka, Maria Przydzielska, Tadeusz Wałęga i Danuta Kubisztal oraz przewodniczące Pady Rodziców – Zofia Ryczek, Zofia Kosińska, Renata Przydzielska, Maria Dubiel, Maria Giza i Monika Ryczek.

Natomiast z rąk Wójta Gminy Żyraków oraz Sołtysa Zasowa i zarazem Radnego Gminy Żyraków Zbigniewa Waśki powędrowały pamiątkowe statuetki dla zasłużonych najstarszych szkółkarzy – Bolesława Krupy, Marii Kot i Władysława Ryczka.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna przygotowana dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zasowie, które zaprezentowały swoje talenty wokalne, taneczne, a nawet akrobatyczne.  Następnie publiczność mogła wczuć się w ludowe melodie podczas występu Gminnego Zespołu Artystycznego „Po Naszemu” działającego przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Więcej „Majówka Szkółkarska w Zasowie”

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Żyraków. W ramach programu uczestnicy zostaną wyposażeni w opaski bezpieczeństwa monitorujące stan zdrowia (m.in. puls, saturacja, czujnik upadku) połączone z centrum wsparcia mogące wezwać pomoc lub powiadomić opiekuna. Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców w wieku powyżej 65 r.ż. którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na swój wiek, stan zdrowia, mieszkających samotnie lub z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Program finansowany jest  z dotacji w  wysokości 25 500 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do programu pod numerem tel. 14 6822 635 od pn-pt.  w godzinach 7:00 – 15:00

Zapraszamy na
SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2022 r. o godz. 11:00
dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”
realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.
Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?
mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 3, województwo: świętokrzyskiego, lubelskie, małopolskiego, podkarpackiego

Link do spotkania:

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania >>

Wspierajmy szkoły w 100% wolne od tytoniu, aby chronić dzieci i młodzież przed narażeniem na bezpośrednie, bierne i trzecie palenie

Podnośmy świadomość na temat wpływu tytoniu na środowisko i uwrażliwiać społeczeństwo, w szczególności młodzież

Wspierajmy redukcję chemikaliów, w tym śladu węglowego, aby chronić młodsze pokolenie przed szkodliwymi skutkami środowiskowych odpadów tytoniowych

Podnośmy świadomość na temat wpływu tytoniu na środowisko w całym cyklu życia, począwszy od uprawy, produkcji, dystrybucji, użytkowania i odpadów

Zaprezentujmy problem odpadów tytoniowych w miejscach publicznych i społecznościach

Popierajmy krajowe zakazy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Ujawniajmy taktyki i wysiłki przemysłu tytoniowego, aby „zazielenić” jego reputację i produkty, reklamując się jako przyjazne dla środowiska

 

Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny i rośnie, zwiększając niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety.

Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i niszczy nasze środowisko, dodatkowo szkodząc

zdrowiu ludzkiemu poprzez uprawę, produkcję, dystrybucję, konsumpcję i odpady pokonsumenckie.

Hasła medialne:

Tytoń szkodzi środowisku

Uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwa naszą wodę, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikami i odpadami z e-papierosów. Nie daj się nabrać na próby przemysłu tytoniowego, które próbują odwrócić uwagę od szkód środowiskowych poprzez „zielenienie” swoich produktów poprzez darowizny na rzecz inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i raportowanie o „standardach” środowiskowych, które często sami ustalają.  

Więcej „Tytoń szkodzi środowisku”

Wystartowała kolejna edycja Programu „Działaj Lokalnie” – edycja 2022! Jest on kierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu dębickiego. Będą one mogły w nim pozyskać dotację w wysokości do 6.000 zł na realizację własnych projektów i pomysłów. Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu – oraz Lokalnymi Partnerami, którymi w tegorocznej edycji są: Gmina i Miasto Pilzno, Gmina Żyraków, Gmina Jodłowa, Tikkurila Polska S.A. Realizację Programu w powiecie dębickim koordynuje Zespół „Działaj Lokalnie”, na czele z Prezesem Dębickiego Klubu Biznesu – Zbigniewem Nosalem.

Mimo niełatwych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, Dębicki Klub Biznesu oraz Program „Działaj Lokalnie” są aktywni i zaangażowani na rzecz dobra wspólnego – zaznacza Zbigniew Nosal. Dodając, że lokalne społeczności są fundamentem do budowania i rozwoju tak ważnego przecież kapitału społecznego.

Termin składania wniosków do tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” to: do dnia 2 czerwca 2022 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie poprzez generator online, dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl.

W dniu 13 maja 2022 r. (piątek), o godz. 17:30, odbędzie się spotkanie informacyjne z koordynatorami „Działaj Lokalnie”, podczas którego zostaną przedstawione i omówione główne założenia i cele tegorocznej edycji Programu. Spotkanie odbędzie się online. Podmioty, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu muszą zgłosić chęć uczestnictwa na adres: poczta@dkb.info.pl – po rejestracji, przekazany zostanie odpowiedni link do spotkania. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami.

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie” edycja 2022 można znaleźć na stronie internetowej Dębickiego Klubu Biznesu (http://www.karierawdebicy.pl/debicki-klub-biznesu/o-klubie), w zakładkach: OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE – EDYCJA 2022 oraz: AKTUALNOŚCI/WYDARZENIA. Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” również na: http://dzialajlokalnie.pl.

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

Do góry

Skip to content