Ogłoszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów  realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187,  z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku  rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych  położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu  przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski  o udzielenie pomocy. 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Wnioski  należy  złożyć  do  kierownika  biura  powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę  podatnika  podatku  rolnego.  Do  wniosku  o  pomoc  podatnik  podatku  rolnego  będzie  zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego  im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego  zestawienie  dotyczące  powierzchni  stawów  rybnych  oraz  ilości  ryb  wyprodukowanych  w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2017 i 2018 rok,  o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Powyższa  pomoc  będzie  udzielana  w  ramach  pomocy  de  minimis  w  sektorze  rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami  rozporządzenia Komisji (UE) nr  717/2014   z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego będzie ustalana jako   iloczyn  powierzchni  gruntów  pod  stawami  zarybionymi  oraz  stawki  pomocy  na  1  ha  tej  powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może  być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro. 

 

Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi