Informacja

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM NR 25/2021

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim

Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami wokół ognisk choroby ASF tj. obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ognisk choroby, obejmujący miejscowość Korzeniów.

 

  1. Na obszarze zapowietrzonym, wprowadza się zakazy dotyczące czynności, w tym przemieszczeń, w odniesieniu do zwierząt, produktów i innych materiałów w obrębie, z lub do obszaru zapowietrzonego, tj. zakazuje się:

1) przemieszczania świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

2) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

3) przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

4) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń, do wyznaczonej przez niego rzeźni w zaplombowanych przez niego środkach transportu, za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

5) zakazu wymienionego w pkt 4 nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zapowietrzonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju,

6) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń zwierząt,

7) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

8) przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru zapowietrzonego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

9) przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

10) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

  1. Na obszarze zapowietrzonym, nakazuje się:

1) ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniami oraz wszystkich osób wchodzących do gospodarstwa i opuszczających gospodarstwa, w których

utrzymywane są świnie, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

2) oczyszczenie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

3) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

4) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa;

5) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez wszystkich posiadaczy świń o każdym przypadku padłej lub chorej świni w gospodarstwie;

6) przeprowadzenie przez urzędowych lekarzy weterynarii co najmniej jednej wizytacji każdego gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie.

 

Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami wokół ognisk choroby ASF tj. obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający

7 km poza obszar zapowietrzony (w promieniu 10 km od ogniska choroby), obejmujący miejscowości: Wola Żyrakowska, Nagoszyn, Bobrowa, Bobrowa Wola, Mokre

 

  1. Na obszarze zagrożonym, wprowadza się zakazy dotyczące czynności, w tym przemieszczeń, w odniesieniu do zwierząt, produktów i innych materiałów w obrębie, z lub do obszaru zagrożonego tj. zakazuje się:

1) przemieszczania świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

2) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

3) przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

4) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń, do wyznaczonej przez niego rzeźni w zaplombowanych przez niego środkach transportu, za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

5) zakazu transportu wym. w pkt 4 nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju,

6) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń zwierząt,

7) przemieszczania obornika, w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzącej od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

8) przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru zapowietrzonego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

9) przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

10) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

  1. Na obszarze zagrożonym, nakazuje się:

1) ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniami oraz wszystkich osób wchodzących do gospodarstwa i opuszczających gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

2) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

3) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

4) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa;

5) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez wszystkich posiadaczy świń o każdym przypadku padłej lub chorej świni w gospodarstwie;

6) przeprowadzenie wizytacji gospodarstw utrzymujących świnie przez urzędowych lekarzy weterynarii.