Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.
 

https://debica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad naszym regionem, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

 

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy, w tym w ramach Tarczy antykryzysowej.

O pomoc powinni zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia. Mają możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty. Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają zainteresowanym informacji o pomocy o jaką mogą się ubiegać, oraz pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku o  ulgę lub umorzenie.

Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat wsparcia dla poszkodowanych, zapraszamy na dyżur telefoniczny w dniach 1-3 lipca 2020 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Eksperci z Oddziału ZUS w Jaśle będą udzielać informacji pod numerami telefonów 13 44 379 72, 13 44 629 17.

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów  realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187,  z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku  rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych  położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu  przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski  o udzielenie pomocy. 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Wnioski  należy  złożyć  do  kierownika  biura  powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę  podatnika  podatku  rolnego.  Do  wniosku  o  pomoc  podatnik  podatku  rolnego  będzie  zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego  im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego  zestawienie  dotyczące  powierzchni  stawów  rybnych  oraz  ilości  ryb  wyprodukowanych  w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2017 i 2018 rok,  o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Powyższa  pomoc  będzie  udzielana  w  ramach  pomocy  de  minimis  w  sektorze  rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami  rozporządzenia Komisji (UE) nr  717/2014   z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego będzie ustalana jako   iloczyn  powierzchni  gruntów  pod  stawami  zarybionymi  oraz  stawki  pomocy  na  1  ha  tej  powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może  być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro. 

 

Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi

 

 

Do góry