Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Jest projekt rozporządzenia

Na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia zmieniający wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać wyższe świadczenie – dla ogrzewających się paliwami stałymi – wystarczy samo zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB, a nie faktyczny wpis do tej bazy.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego został opublikowany w piątek wieczorem na stronach RCL.

W uzasadnieniu przypomina się, że ustawa o dodatku osłonowym wprowadziła dla mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego. O dodatek można ubiegać się w gminie poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zmieniła przepisy w ten sposób, że wyższy dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych ogrzewanych kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, będzie przysługiwać przy zgłoszeniu ich do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

„Powyższa modyfikacja przepisu stanowi ułatwienie w uzyskiwaniu dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie, gdyż powstanie konieczność wykazania jedynie dokonania zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a nie zaś uzyskania wpisu do niej. W niektórych przypadkach właściwy organ dokonuje wpisu do tej bazy w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia, co odpowiednio wydłużałoby czas oczekiwania na możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie” – podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Dlatego też w załączniku do projektu znajduje się nowy wzór wniosku, który przewiduje tę zmianę.

„W części I w pkt 3 wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wnioskodawca przekazuje informację dotyczącą źródeł ogrzewania na paliwo stałe. Zarówno w treści punktu, jak i w odnośniku numer 7, wyraz +wpisane+ zostaje zmieniony na wyraz +zgłoszone+. Jest to jedyna zmiana, jaka odróżnia obecne brzmienie załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od załącznika do niniejszego projektu. Zapewnia ona możliwość korzystania ze zmodyfikowanego zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu odnoszącymi się do wzoru wniosku, przy zapewnieniu większej dostępności dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ma ono wejść z dniem następującym po dniu ogłoszenia. „Krótki okres vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego wdrożenia jednolitego wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, zawierającego opisaną wyżej istotną zmianę w zakresie przesłanek do uzyskania tego dodatku w podwyższonej kwocie” – podkreślono.

Wysokość dodatku osłonowego, przy jednoosobowym osobowym gospodarstwie domowym, wynosi 400/500 zł, jeśli jej dochód nie przekroczy 2100 zł. Przy gospodarstwie 2-3 osobowym jest to 600/750 zł, o ile dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Przy gospodarstwie 4-5 osobowym 850 zł/1062,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Natomiast, przy gospodarstwie 6 i więcej osobowym 1150 zł/1437,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy – w wysokości 500, 750, 1062,50, 1437,50 zł – przysługuje tym gospodarstwom domowym, które spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy oraz ich głównym źródłem ogrzewania jest źródło ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wskazane w ustawie o dodatku osłonowym. 

WZÓR WNIOSKU