Obowiązek odśnieżania dachów i chodników.

Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.

 W związku ze zbilżającym się okresem zimowym przypominamy wszystkim mieszkańcom o obowiązku:

odśnieżania chodników

Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) – cyt. „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

odśnieżania dachów

Obowiązek ten wynika z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) –właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany m.in. cyt. „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury” , takich jak: m. in. intensywne opady atmosferyczne. Szczególną uwagę należy poświęcić dachom płaskim – wielkopowierzchniowym.

Zwracamy też uwagę na sople i nawisy śnieżne, zwisające z dachów budynków. stanowić one mogą śmiertelne zagrożenie dla nas wszystkich, dlatego w interesie każdego właściciela czy zarządcy budynku jest usuwanie tego typu niebezpieczeństw.