Szanowni Mieszkańcy Gminy Żyraków

Gmina Żyraków, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiła do przygotowania dwóch wspólnych Projektów, w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz lub ekogroszek:

  • „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe,
  • „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

W imieniu Gmin, o dofinansowanie ww. Projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.


Projekty zakładają dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w jednym z wyżej wymienionych Projektów jest w szczególności:

  • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Żyraków,
  • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
  • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
  • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
  • dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Żyraków, po uzyskaniu dofinansowania, 
  • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Żyraków umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania.

Realizacja każdego z Projektów planowana jest w latach 2019-2021, pod warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP konkursu: marzec 2019 r.).

Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie, o których mowa w Regulaminie szczegółowym naboru wniosków i realizacji poszczególnego Projektu. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Procedura postępowania: 

  • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Gminy Żyraków Deklarację uczestnictwa w projekcie, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 22.08.2018 r. do 05.09.2018 r., w godzinach pracy Urzędu. Deklaracja dostępna będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie i https://gminazenergia.gminazyrakow.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pokoju nr 2. Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w pokoju nr 2.
  • Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

 

Szczegółowe informacje ws. Projektów można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia br. o godz. 16:30 w Hali Sportowej w Zespole Szkół w Żyrakowie.

Z poważaniem

Marek Rączka

Wójt Gminy Żyraków

 

Załączniki: 

 Kliknij aby pobrać pełną dokumentację projektu w tym wniosek o uczestnictwo w projekcie …