Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II.

Cel projektu:

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego
 w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych gmin, gleb oraz naturalnych ekosystemów powodowanych niedostatkami w infrastrukturze kanalizacyjnej na terenie Gmin Żyraków i Dębica.

Planowane efekty:

Gmina Żyraków jako Lider Projektu wraz z gmina partnerską – Gminą Dębica oraz Gmina Ropczyce realizuje projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II”. Przedmiotem projektu na terenie Gminy Żyraków jest Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska na działce nr 833/2 polegająca na wykonaniu instalacji płukania i odwadniania piasku oraz instalacji higienizacji osadów wraz z wiatami magazynowymi.  Przedmiotem projektu na terenie Gminy Ropczyce jest objęte 4 zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków w Ropczycach przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym oraz położenie odcinka sieci wodociągowej dla os. Brzyzna w Ropczycach; Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym dla osiedla Ropczyce- Granice; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownia ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w Gnojnic. Na terenie Gminy Dębica projekt obejmuje zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna.

Całkowita wartość projektu: 22 112 479,42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10 279 912,35 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.