Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023 przewiduje osiągnięcie następujących celów:


 1. Cele rewitalizacji – Strefa społeczna:
  • Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym.
  • Wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
  • Zmniejszenie poziomu długotrwałego bezrobocia na obszarze rewitalizacji.
  • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszarów rewitalizacji.
 2. Cele rewitalizacji – Strefa gospodarcza:
  • Wzrost przedsiębiorczości.
 3. Cele rewitalizacji – strefa przestrzenno-funkcjonalna i techniczna:
  • Poprawa infrastruktury technicznej poprzez remonty dróg i modernizację oświetlenia.
  • Rozwój terenów inwestycyjnych.
  • Odnowa zdegradowanych obiektów i obszarów na obszarze rewitalizacji.
 4. Cele rewitalizacji – strefa środowiskowa:
  • Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
  • Ograniczenie zjawiska niskiej emisji.