Informacja RDOŚ

W ostatnim czasie do tut. Dyrekcji wpływają zgłoszenia o stwierdzeniu przebywania niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na obszarze powiatów mieleckiego i dębickiego. Jak pokazują liczne przypadki z lat poprzednich gatunek ten generuje szereg problemów na linii człowiek-zwierzę. Mamy tu do czynienia zarówno z coraz większą liczbą szkód powodowanych w mieniu, jak również z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców czy turystów przy spotkaniu z tym zwierzęciem.

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie mieszkańców Państwa Gminy na temat zagrożeń związanych z obecnością niedźwiedzi, oraz przekazywaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszelkich informacji na temat incydentów związanych z tym zwierzęciem. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: datę zdarzenia, miejsce zdążenia, dane zgłaszającego, oraz krótki opis zdarzenia. W załączeniu do niniejszego pisma załączony został schemat postępowania
w przypadku powstania sytuacji konfliktowych z udziałem zwierząt chronionych.

Przypominam również o konieczności zabezpieczania śmietników, kompostowników, kontenerów na śmieci i innych miejsc gdzie składowane są odpadki mogące przywabiać
te zwierzęta.

Dodatkowo pragnę przypomnieć że w przypadku pośredniego zagrożenia istnieje
możliwość uzyskania zezwolenia na płoszenie i niepokojenie lub odłów. Mogą i powinny
to być wnioski „prewencyjne”, dotyczące potencjalnie niebezpiecznych sytuacji wynikających
z niezachowywania przez niektóre osobniki właściwego dystansu od człowieka i zabudowań. Wnioski te powinny również zawierać propozycje ustalonych procedur i metod związanych
z planowaną realizacją tego zadania. Na tego rodzaju kwestie ma być położony szczególny nacisk. Natomiast w przypadku realnego zagrożenia jest możliwość uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zabicie zwierzęcia. W sytuacjach naprawdę pilnych (zagrożenie jest realne, udokumentowane i nie można czekać na uzyskanie zezwolenia w trybie zwykłym, tj. pisemnie), zezwolenie może zostać wydane przez te organy w formie ustnej.

 

 

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

(podpisano cyfrowo)