Jesteś tutaj:

Kategoria: System Śmieciowy

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę 1m³ ścieków. Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki bytowe z naszych domów – nieczystości sanitarne: z kąpieli, mycia, prania i papier toaletowy z WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną inne odpady takie jak:

 • patyczki i waciki kosmetyczne, pieluchy jednorazowe, podpaski i wkładki higieniczne, tampony, nawilżane chusteczki i ręczniki papierowe itp.,
 • odpady organiczne (resztki jedzenia i odpadów kuchennych takich jak np. kości, obierki warzyw i owoców, oleje i tłuszcze, owoce i warzywa itp.),
 • zużyte: mopy, ścierki, szmaty, rajstopy,
 • tekstylia, włókna itp.,
 • odpady: papierowe, z tworzyw sztucznych,
 • szkła i metale takie jak: butelki, puszki, folie,
 • elementy zabawek, zakrętki, kapsle itp.,
 • materiały budowlane, farby i lakiery itp.,
 • lekarstwa i materiały – lekarstwa i materiały
 • opatrunkowe w tym: strzykawki, bandaże

 Sami stwarzamy sobie PROBLEM.

Korzystajmy świadomie z kanalizacji i nie wrzucajmy w/w odpadów do sieci. Nie narażajmy się na dodatkowe koszty utrzymania kanalizacji poprzez usuwanie awarii polegającej na naprawie lub wymianie uszkodzonych pomp i konieczności angażowania specjalistycznego sprzętu do czyszczenia sieci. Zatkane przewody i spiętrzenie

ścieków w sieci i przyłączach kanalizacyjnych grożą zalaniem piwnic i niżej usytuowanych łazienek. Chrońmy siebie i nasze środowisko. Każdy z nas może przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt ich oczyszczania był możliwie najniższy.

Kampania informacyjna pod patronatem Wójta Gminy i Kierownika GZGK w Żyrakowie.

Uchwałą nr XVIII/138/2016  z dnia 30 marca 2016 r. Rada Gminy w Żyrakowie uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości czyli tzw. „podatek śmieciowy”. W/w uchwała dopuszcza możliwość wypełnienia deklaracji w wersji elektronicznej (Word, Opendokument) opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i  złożenia deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-PUAP.  Złożyć deklarację można również wypełniając formularze na platformie e-PUAP w usługach udostępnianych przez Urząd Gminy w Żyrakowie.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Załącznik do deklaracji

Spółka DEZAKO ogłasza, że odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórki doraźnej odbędzie się w miesiącu   Sierpień  w dniach:

 • Straszęcin – 5  sierpnia 2019 r.
 • Zasów, Mokre, Nagoszyn – 26  sierpnia 2019 r.
 • Wiewiórka, Góra Motyczna, Wola Wielka – 19 sierpnia 2019 r.
 • Korzeniów, Bobrowa, Bobrowa Wola – 13 sierpnia 2019 r.
 • Żyraków, Zawierzbie, Wola Żyrakowska – 28 sierpnia 2019 r.

W ramach wystawki odbierane będą: radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD (sprzęt musi być kompletny), zużyte opony (wyłącznie od sam. osobowych, w ilości max 4 szt.), wykładziny, dywany, meble, duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, walizki, wiadra. Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady budowlano – remontowe, odpady samochodowe oraz żużle i popioły. 

Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 7:00 do drogi przejazdu samochodu
Podmioty zbierające na terenie Gminy Żyraków zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi
Władysław Radzik
39 – 218 Straszęcin 9A
tel./fax (14) 683 33 66

W ramach poniesionej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddawać podczas doraźnej zbiórki prowadzonej przez DEZAKO Sp. z o.o. raz na kwartał lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Tuszymie 140 D tel. 17 717 52 23.

Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepie elektrycznym.

  Wójt Gminy Żyraków informuje, że stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w II półroczu 2019 roku na terenie Gminy Żyraków będą wynosiły:

W przypadku zbiórki selektywnej (segregacji) opłata miesięczna wynosi:

•    gospodarstwo 1 osobowe – 12 zł,
•    gospodarstwo 2 osobowe – 28 zł,
•    gospodarstwo 3 osobowe – 38 zł,
•    gospodarstwo 4 osobowe – 45 zł,
•    gospodarstwo 5 osób i powyżej – 53 zł

Natomiast opłata miesięczna za odpady zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowany) wynosi:

•    gospodarstwo 1 osobowe – 30 zł,
•    gospodarstwo 2 osobowe – 60 zł,
•    gospodarstwo 3 osobowe – 70 zł,
•    gospodarstwo 4 osobowe – 79 zł,
•    gospodarstwo 5 osób i powyżej – 95 zł

Odbiór odpadów na terenie Gminy Żyraków odbywa się jeden raz na miesiąc, natomiast w zabudowie wielolokalowej w każdy poniedziałek. Odbiór odpadów odbywa się w systemie wymiennym poprzez wymianę pustego worka w zamian za worek zapełniony odpadami. W razie potrzeby właściciel będzie mógł otrzymać dodatkowe worki w siedzibie Firmy DEZAKO Sp. z o.o. Dębica ul. Kościuszki 30 lub w PSZOK Tuszyma 140 D. W ramach opłaty Gmina nie wyposaża mieszkańców w pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego. Właściciele nieruchomości w dzień zbiórki odpadów są zobowiązani wystawić worki lub pojemniki z odpadami przed wejście na teren nieruchomości przy utwardzonych drogach gminnych lub powiatowych najpóźniej do godziny 7.00 rano.

 • Opakowania po lekach lub przeterminowane leki, można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w ośrodkach zdrowia. 
 • Odpady ze zbiórki doraźnej są odbierane z terenu nieruchomości 1 raz na kwartał w każdej ilości, za uprzednim ogłoszeniem terminu zbiórki.
 • Odpady posegregowane oraz pozostałe, które nie mieszczą się w wykazie selektywnie zgromadzonych mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania w Tuszymie 140D.
 • Popiół i żużel z domowych palenisk (worek szary) – odbierany jest co miesiąc w okresie od 01 października do 30 kwietnia przy odbiorze odpadów zmieszanych z posesji.

Żyraków, dnia  2019.06.26

I N F O R M A C J A

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Żyraków informuje, że na terenie Gminy Żyraków w II półroczu 2019 roku:

1.    Zbiórka doraźna poprzedzona ogłoszeniem prowadzona będzie przez:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

2.    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

 

Do góry