Jesteś tutaj:

Kategoria: System Śmieciowy

Uchwałą nr XVIII/138/2016  z dnia 30 marca 2016 r. Rada Gminy w Żyrakowie uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości czyli tzw. „podatek śmieciowy”. W/w uchwała dopuszcza możliwość wypełnienia deklaracji w wersji elektronicznej (Word, Opendokument) opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i  złożenia deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-PUAP.  Złożyć deklarację można również wypełniając formularze na platformie e-PUAP w usługach udostępnianych przez Urząd Gminy w Żyrakowie.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Załącznik do deklaracji

Spółka DEZAKO ogłasza, że odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórki doraźnej odbędzie się w miesiącu   Sierpień  w dniach:

  • Straszęcin – 5  sierpnia 2019 r.
  • Zasów, Mokre, Nagoszyn – 26  sierpnia 2019 r.
  • Wiewiórka, Góra Motyczna, Wola Wielka – 19 sierpnia 2019 r.
  • Korzeniów, Bobrowa, Bobrowa Wola – 13 sierpnia 2019 r.
  • Żyraków, Zawierzbie, Wola Żyrakowska – 28 sierpnia 2019 r.

W ramach wystawki odbierane będą: radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD (sprzęt musi być kompletny), zużyte opony (wyłącznie od sam. osobowych, w ilości max 4 szt.), wykładziny, dywany, meble, duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, walizki, wiadra. Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady budowlano – remontowe, odpady samochodowe oraz żużle i popioły. 

Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 7:00 do drogi przejazdu samochodu
Podmioty zbierające na terenie Gminy Żyraków zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi
Władysław Radzik
39 – 218 Straszęcin 9A
tel./fax (14) 683 33 66

W ramach poniesionej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddawać podczas doraźnej zbiórki prowadzonej przez DEZAKO Sp. z o.o. raz na kwartał lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Tuszymie 140 D tel. 17 717 52 23.

Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepie elektrycznym.

  Wójt Gminy Żyraków informuje, że stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w II półroczu 2019 roku na terenie Gminy Żyraków będą wynosiły:

W przypadku zbiórki selektywnej (segregacji) opłata miesięczna wynosi:

•    gospodarstwo 1 osobowe – 12 zł,
•    gospodarstwo 2 osobowe – 28 zł,
•    gospodarstwo 3 osobowe – 38 zł,
•    gospodarstwo 4 osobowe – 45 zł,
•    gospodarstwo 5 osób i powyżej – 53 zł

Natomiast opłata miesięczna za odpady zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowany) wynosi:

•    gospodarstwo 1 osobowe – 30 zł,
•    gospodarstwo 2 osobowe – 60 zł,
•    gospodarstwo 3 osobowe – 70 zł,
•    gospodarstwo 4 osobowe – 79 zł,
•    gospodarstwo 5 osób i powyżej – 95 zł

Odbiór odpadów na terenie Gminy Żyraków odbywa się jeden raz na miesiąc, natomiast w zabudowie wielolokalowej w każdy poniedziałek. Odbiór odpadów odbywa się w systemie wymiennym poprzez wymianę pustego worka w zamian za worek zapełniony odpadami. W razie potrzeby właściciel będzie mógł otrzymać dodatkowe worki w siedzibie Firmy DEZAKO Sp. z o.o. Dębica ul. Kościuszki 30 lub w PSZOK Tuszyma 140 D. W ramach opłaty Gmina nie wyposaża mieszkańców w pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego. Właściciele nieruchomości w dzień zbiórki odpadów są zobowiązani wystawić worki lub pojemniki z odpadami przed wejście na teren nieruchomości przy utwardzonych drogach gminnych lub powiatowych najpóźniej do godziny 7.00 rano.

  • Opakowania po lekach lub przeterminowane leki, można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w ośrodkach zdrowia. 
  • Odpady ze zbiórki doraźnej są odbierane z terenu nieruchomości 1 raz na kwartał w każdej ilości, za uprzednim ogłoszeniem terminu zbiórki.
  • Odpady posegregowane oraz pozostałe, które nie mieszczą się w wykazie selektywnie zgromadzonych mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania w Tuszymie 140D.
  • Popiół i żużel z domowych palenisk (worek szary) – odbierany jest co miesiąc w okresie od 01 października do 30 kwietnia przy odbiorze odpadów zmieszanych z posesji.

Żyraków, dnia  2019.06.26

I N F O R M A C J A

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Żyraków informuje, że na terenie Gminy Żyraków w II półroczu 2019 roku:

1.    Zbiórka doraźna poprzedzona ogłoszeniem prowadzona będzie przez:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

2.    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy gminy mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w Żyrakowie 39 – 204 Żyraków, w terminie do 3 dni po zaistnieniu nieprawidłowości, osobiście – w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7 00 – 15 00, telefonicznie pod nr tel.: 14 6807 121, pisemnie na adres Urzędu Gminy Żyraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@zyrakow.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby, która je wnosi.

Do góry