Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie

>Cele projektu.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminy poprzez zapewnienie dostępu do odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – umożliwiona zostanie lokalizacja i rozwój przedsiębiorstw w oparciu o infrastrukturę terenów inwestycyjnych w Straszęcinie, Gmina Żyraków.

Planowane efekty

Projekt dotyczy kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Straszęcinie, przeznaczonych na działalność produkcyjną i usługową, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie:

  1. sieci dróg lokalnych z chodnikami,
  2. wykonanie melioracji,
  3. kanalizacji sanitarnej,
  4. wodociągu,
  5. uporządkowanie terenów przeznaczonych na inwestycje.

Infrastruktura wytworzona w wyniku realizacji robot budowlanych dotyczących uzbrojenia 15 ha terenów pod inwestycje gospodarcze położonych w Straszęcinie będzie miała ściśle praktyczny charakter. Inwestycja w konkretny sposób poprawi jakość i zakres oferty regionu, którego ambicją jest posługiwanie się marką wspierania innowacyjności i rozwoju nowoczesnych technologii przemysłowych.

Całkowita wartość projektu: 5 262 732,81 PLN

Wkład funduszy europejskich:  3 167 518,16 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości.