Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne.

Realizacja projektu prowadzona jest na terenie Gmin/Miast – Partnerów uczestniczących w Projekcie tj.: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków.
Zakres zadania na terenie Gminy Żyraków obejmuje wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe w 106 gospodarstwach.

Całkowita wartość 1672 403,44
Wkład Funduszy Europejskich: 1 306 416,44 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 III osi priorytetowej Czysta Energia, Działalnie 3.3 poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.