Komputery i tablety dla uczniów szkół Gminy Żyraków

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina zakupiła 28 laptopów i 4 tablety z przeznaczeniem do użytku w szkołach do prowadzenia nauki na odległość. Wartość przyznanego Gminie limitu finansowego: 70 tys. zł. Zakupione laptopty i tablety są już w szkołach, w liczbie proporcjonalnej do ilości uczniów każdej ze szkół, skąd można też je wypożyczyć po zawarciu umowy użyczenia (stroną umowy są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia). Ograniczona ilość tych urządzeń powoduje, że powinny one zostać użyczone przede wszystkim tym uczniom, którym rodzice z przyczyn ekonomicznych nie mogą kupić ani w inny sposób zapewnić takiego sprzętu. Użyczenie jest nieodpłatne (rodzice ponoszą opłaty za dostęp do sieci), z tym że umowa przewiduje odpowiedzialność finansową przyjmującego laptop (tablet) do użytku w przypadku zawinionego uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia („zawinienie” dotyczy także sytuacji, kiedy uszkodzenie nastąpiło wskutek braku dostatecznego dozoru albo udostępnienia sprzętu innym niż uczeń osobom lub korzystania ze sprzętu do celów innych niż związane z kształceniem na odległość).
Szczegółowych informacji o warunkach umowy udzieli Dyrektor właściwej szkoły, tam również należy składać wniosek o użyczenie laptopa (tabletu).