Strażacy z jednostki OSP Nagoszyn do akcji ratowniczych wyjeżdżać będą nowym wozem

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Nagoszyn działającej w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, był możliwy dzięki pozyskaniu przez Urząd Gminy w Żyrakowie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Wartość projektu to prawie 300 000,00 zł z czego 248 656,72 zł pochodzi ze środków zewnętrznych, pozostała kwota to środki własne gminy Żyraków.

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminie Żyraków i w powiecie dębickim pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych, a także znaczna poprawa możliwości i efektywności prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych przez OSP w Nagoszynie, zmniejszenie ryzyka i skutków powodzi / podtopień oraz zmniejszenie skutków zaistniałych pożarów i innych zagrożeń.