„Doposażenie jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu gminy Żyraków”

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Żyraków i w powiecie dębickim pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.

 

Efekty realizacji:

  • znaczna poprawa możliwości i efektywności prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych przez OSP w Nagoszynie,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu dębickiego, w tym ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych zakwalifikowanych do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
  • zmniejszenie ryzyka i skutków powodzi / podtopień,
  • podniesienie poziomu ochrony obiektów zabytkowych oraz infrastruktury publicznej,
  • zmniejszenie skutków zaistniałych pożarów i innych zagrożeń,
  • pośrednio – podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej przedmiotowego obszaru oraz poprawa warunków życia miejscowej ludności,

 

Całkowita wartość projektu: 300 000,00 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 249 989,99 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.