REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO

organizowanego przez Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Tytuł /temat konkursu:

Konkurs organizowany jest pod nazwą: „Odkrywamy piękno LGD PROWENT”

 1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest:

 1. promocja piękna krajobrazu obszaru PROWENT,
 2. aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy,
 3. popularyzacja i promocja działalności Stowarzyszenia LGD PROWENT wśród mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia,
 4. promocja efektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD PROWENT,
 5. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” tj. obszaru gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków,
 6. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań przyrodą i historią ich najbliższego otoczenia,
 7. rozszerzenie wiedzy na temat obszaru LGD,
 8. upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD,
 9. promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD.
 • Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, tel. 17 7731890

 1. Uczestnicy konkursu oraz sposób rekrutacji/naboru:
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby zameldowane na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków lub uczęszczać do szkoły na w/w obszarze.
 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – do 9 roku życia,

II kategoria – od 10 do 16 roku życia.

 1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko 1 pracę.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i indywidualnymi.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dołączenia go do wykonanej pracy. Dodatkowo wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów.
 4. Zakres konkurencji/kategorie:

Prace powinny przedstawiać ciekawe miejsce / zakątek obszaru LGD PROWENT, fragment charakterystycznej architektury, krajobrazu lub zachowań ludzkich związanych z wypoczynkiem, rekreacją, z tradycją.

W zależności od kategorii wiekowej (zgodnie z zapisem pkt. IV. b.) składa się prace w różnej technice:

 1. I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką plastyczną np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp. (format A4)
 2. II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia (preferowany format A4 wraz z zapisem elektronicznym na płycie CD). Fotografie powinny być wykonane na terenie obszaru LGD PROWENT (tj. gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków).

Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście na adres wskazany w pkt. III. w zaklejonych kopertach wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, który powinien znaleźć się na odwrocie pracy plastycznej.  

 1. Terminarz konkursu
 2. Prace należy dostarczyć lub nadsyłać w terminie od 07.09.2020 r. do 07.10.2020 r. na adres siedziby Biura LGD.

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja „PROWENT”  Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec,

 1. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać także pod numerem telefonu 17 7731890 w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

Prace złożone/przesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie.

 1. Prace Komisji Konkursowej zostaną zakończone w terminie do 21 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania prac.
 2. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.lgdprowent.mielec.pl Dodatkowo autorzy nagrodzonych prac o terminie i miejscu wręczenia nagród poinformowani zostaną e- mailem lub telefonicznie.
 • Nagrody rzeczowe:

Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w 2 kategoriach wiekowych.

Organizator zastrzega sobie również możliwość przyznania wyróżnień i upominków wśród nadesłanych prac a także nagród zbiorowych.

 • Sposób wyłaniania zwycięzcy (punktacja – kryteria oceny, Komisja Konkursowa):
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów konkursu i przydzieli im odpowiednie miejsca.
 2. Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 osób powołanych przez Zarząd LGD.
 3. Ocenie podlegać będzie nie tylko poprawność techniczna w przypadku wykonanych zdjęć i technika prac plastycznych ale przede wszystkim kreatywność oraz wizja artystyczna złożonych prac.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 1. Sposób informacji o patronacie LGD PROWENT

Informacje o konkursie i patronacie LGD PROWENT zostaną zamieszczone na stronie www.lgdprowent.mielec.pl. Na wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących konkursu, nagrodach, dyplomach itp. zostaną zamieszczone właściwe logotypy oraz informacja o finansowaniu w ramach PROW 2014-2020.

 1. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego wykorzystania oraz umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w materiałach promocyjnych dotyczących działalności Stowarzyszenia LGD „PROWENT”, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach, w związku z prowadzoną działalnością statutową. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów prac, a wymaganych w pkt. IV. e  niniejszego regulaminu.

Regulamin konkursu plastyczno- fotograficznego (pdf)

Regulamin konkursu plastyczno- fotograficznego (doc)