Rewitalizacja

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób skoordynowany.

Obszar rewitalizacji to miejsce o zrównoważonym rozwoju społecznym, gospodarczym
i przestrzennym, przyjazne środowisku naturalnemu, z zagospodarowanymi terenami inwestycyjnymi. Jest to obszar o wysokim wskaźniku przedsiębiorczości oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa mieszkańców.