Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 18 maja 2021 roku podjął Uchwałę Nr 277/5526/21 w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” nagroda ta służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych, nowatorskich inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim.

Ponadto Konkurs ma na celu wspieranie współpracy samorządu województwa
z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga on dodatkowo kreować pozytywny wizerunek organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w państwie.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa,
  2. Kultura i tożsamość narodowa,
  3. Nauka, edukacja, sport i środowisko,
  4. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój, 
  5. Gospodarka, rynek pracy. 

W każdej z wyżej wymienionych kategorii może zostać wyłoniony 1 laureat, który otrzyma nagrodę rzeczową w postaci karty podarunkowej o wartości 5 000 zł (pięć tysięcy zł brutto). Ponadto przewiduje się możliwość przyznania przez Zarząd Województwa wyróżnienia dla jednej organizacji, z każdej kategorii. Wyróżnienie
to będzie również nagrodą rzeczową w postaci karty podarunkowej o wysokości
1 000 zł (tysiąc zł brutto). 

Formularz konkursowy z dopiskiem Nagroda Marszałka należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy z samorządami i organizacjami, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie tj. do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/8289-nagroda-marszalka-ngo-wysokich-lotow-4

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród organizacji pozarządowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!