Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Woli Wielkiej

27 czerwca 2021 r. zapisze się na stałe w historii Woli Wielkiej. Tego dnia w Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, które było spełnieniem marzeń i uwieńczeniem wieloletnich starań lokalnej społeczności. Poprzedziła je Msza Święta w kościele parafialnym w Straszęcinie celebrowana przez Ks. Prałata Bogusława Czecha. Dalsza część uroczystości odbyła się w nowej sali gimnastycznej. Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie Ks. Proboszcz Bogusław Cech dokonał poświęcenia nowo wybudowanego obiektu.

Dyrektor Szkoły pani Urszula Dydo w imieniu własnym i organizatorów powitała wszystkich przybyłych gości: Posłów na Sejm RP pana Kazimierza Moskala i pana Jana Warzechę, Prezesa Fundacji Rodzinnej Adama M. Bąka z Nowego Jorku, panią Ewę Polansky Bąk, Starszego Wizytatora KO w Rzeszowie panią Wandę Ostafin, Proboszcza Parafii Wszystkich Świętych w Straszęcinie Ks. Prałata Bogusława Czecha, Wójta Gminy Żyraków, a zarazem współgospodarza uroczystości pana Marka Rączkę, Radnych powiatowych panią Bożenę Osocha oraz pana Grzegorza Steca, Burmistrza Miasta  Pilzna panią Ewa Gołębiowską, Zastępcę Wójta Gminy Dębica pana Marka Mikruta, Zastępcę Wójta Gminy Jodłowa panią Dorotę Krzyżak, Zastępcę Wójta Gminy Żyraków pana Grzegorza Regułę, Skarbnika Gminy Żyraków panią Celinę Byś, Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Żyraków, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie panią Anetę Domaradzką wraz z  pracownikami,  Radnych Gminy Żyraków na czele z Przewodniczącą panią Marią Bodzioch, prezesa Banku Spółdzielczego w Żyrakowie panią Danutę Klabacha oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żyrakowie pana Janusza Duszlaka, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Żyrakowie, Sołtysów Gminy Żyraków z Sołtysem Woli Wielkiej panią  Haliną Kuszowską, Radę Sołecką Woli Wielkiej,  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki” oraz Prezesów stowarzyszeń z Gminy Żyraków, Prezesów  firmy „Adres”: pana Adama Bieszczada i Pana Sylwestra Nykla, inspektora nadzoru budowlanego pana Stanisława Barana oraz projektanta sali gimnastycznej pana Krzysztofa Wilka, Orkiestrę Dętą Gminy Żyraków pod batutą pana Grzegorza Steca, sponsorów,  przedstawicieli lokalnych mediów, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Agatę Nowakowską, Prezesa „Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły” w Woli Wielkiej panią Anetę Serafin, Prezesa OSP pana Jana Moskala wraz z zarządem i druhami, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, absolwentów oraz uczniów, a także mieszkańców Woli Wielkiej zgromadzonych na uroczystości.

Po nim nastąpiło najbardziej doniosłe wydarzenie tego dnia, mianowicie akt przecięcia wstęgi, który ostatecznie potwierdził, że sala gimnastyczna została oddana do użytku i odtąd ma służyć idei upowszechniania sportu w środowisku lokalnym. W przemówieniu pani Dyrektor Urszula Dydo przedstawiła historię budowy sali gimnastycznej. W dalszej części uroczystości były przemówienia  zaproszonych gości oraz podziękowania osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.

Towarzyszyła im prezentacja multimedialna, ukazująca fotografie z wszystkich etapów budowy sali gimnastycznej. Zaproszeni goście gratulowali sukcesu i życzyli, szczególnie uczniom, powodzenia w rozgrywkach sportowych, wręczając przy tym, na dobry początek, prezenty, głównie w postaci sprzętu sportowego. Szczególne słowa uznania i podziękowania kierowali pod adresem Wójta Gminy Żyraków pana Marka Rączki oraz Dyrektora Szkoły pani Urszuli Dydo, którzy w sposób konsekwentny wspierali inicjatywę budowy sali. Nad przebiegiem prac budowlanych czuwali Prezesi firmy „Adres” pan Adam Bieszczad i pan Sylwester Nykiel oraz inspektor nadzoru budowlanego pan Stanisław Baran.

W ramach wdzięczności za wsparcie w  sfinalizowaniu budowy sali gimnastycznej, szkoła ufundowała  podziękowania. Pierwszą wyróżnioną była pani Ewa Polansky Bąk, która zapoczątkowała budowę sali, przekazując szkole wsparcie finansowe na  projekt sali gimnastycznej w wysokości 35 tysięcy złotych. Kolejne podziękowania otrzymał Poseł Kazimierz Moskal,  dzięki któremu  Gmina Żyraków uzyskała dofinansowanie na budowę sali z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu w wysokości niemal miliona złotych, Wójt Gminy Żyraków pan Marek Rączka i jego Zastępca pan Grzegorz Reguła. To siła i upór w dążeniu do celu Wójtów, ich niepowtarzalny optymizm doprowadziły do zrealizowania budowy sali.

Słowa podziękowania skierowano również do Przewodniczącej Rady Gminy Żyraków pani Marii Bodzioch oraz wszystkich radnych obecnej kadencji, dziękując za decyzję dotyczącą akceptacji projektu budowy sali gimnastycznej tak obciążającej budżet Gminy Żyraków. Następnie serdeczne podziękowania złożono Ks. Proboszczowi Bogusławowi Czechowi za ufundowanie obrazu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sołtysowi wsi Wola Wielka pani Halinie Kuszowskiej, wykonawcom inwestycji: Prezesom firmy „Adres” panu Adamowi Bieszczadowi i panu Sylwestrowi Nyklowi, inspektorowi nadzoru budowlanego panu Stanisławowi Baranowi, autorowi projektu sali panu Krzysztofowi Wilkowi oraz Przewodniczącej Rady Rodziców pani Agacie Nowakowskiej.  W dalszej części złożono podziękowania osobom, które udzieliły wsparcia finansowego na zorganizowanie uroczystości otwarcia sali gimnastycznej. Zrealizowanie tak dużej inwestycji stało się realne dzięki zgodnemu współdziałaniu wielu osób, dlatego też podziękowaniom nie było końca. Wyrazy wdzięczności skierowane były do osób, które służyły pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym i doradztwem.

Uroczystość zakończył bardzo piękny i barwny program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Oczom zebranych ukazał się prowadzony przez Zeusa orszak ośmiu greckich bogiń niosących znicz i pięć kół olimpijskich. Przy dźwiękach hymnu władca Olimpu zapalił olimpijski znicz, a dziewczęta w pięknych, uszytych na tę okazję stylowych tunikach, wykonały majestatyczny taniec i przekazały przyszłym sportowcom siłę, wolę walki i zwycięstwa. Prowadzące uroczystość panie: Barbara Polniaszek i Anna Czerniak zaprosiły gości do obejrzenia pokazu super talentów tanecznych i muzycznych. Dzieci z klas I – III zaprezentowały układy choreograficzne, w których każdy element był precyzyjny i świetnie przygotowany. Pokazy ruchowo-taneczne przeplatały występy szkolnych artystów wyróżniających się pięknymi głosami. Część artystyczna zachwyciła wszystkich gości. Artyści opuszczający scenę nagrodzeni byli gromkimi brawami. Wisienką na torcie był występ Orkiestry Dętej Gminy Żyraków. Muzycy pod batutą pana Grzegorza Steca  zaprezentowali największe przeboje ze swojego repertuaru.

Po zakończeniu części artystycznej pani dyrektor Urszula Dydo  zaprosiła zebranych gości na poczęstunek do remizy OSP w Woli Wielkiej. Tam goście raczyli się smacznymi potrawami, przygotowanymi przez panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Wolanki”, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły.

Motywem przewodnim scenografii i strojów dzieci były kolory olimpijskie. W przygotowaniu wystroju sali pomogły panie Agata Dziedzic i Izabela Kramarczyk z Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Pracownicy CKiP przygotowali również zaproszenia oraz ogłoszenia. Po uroczystości można było zwiedzać okolicznościową wystawę, budynek sali gimnastycznej i wpisać się do księgi pamiątkowej.

Wybudowanie hali to ogromny sukces. Całkowita wartość inwestycji to 1 941 566,48 zł.  Z czego 970 783,24 zł pochodziło ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 38 745,00 zł od Fundacji Ewy i Adama Bąk z Nowego Jorku. Pozostała część inwestycji pokryta była ze środków własnych gminy.

Nowo wybudowana sala sportowa jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Zasadniczą cześć budynku stanowi sala gimnastyczna, na jej powierzchni zlokalizowane są boiska sportowe do: piłki siatkowej, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, koszykówki i badmintona. Obiekt posiada bezkolizyjne połączenie z budynkiem szkolnym i bogate zaplecze socjalno-sanitarne tj.: toalety, natryski, szatnie dla chłopców i dziewcząt, a także składzik na sprzęt sportowy. Sala posiada wentylację mechaniczną. Ta nowoczesna infrastruktura na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz komfort prowadzanych zajęć, a parametry obiektu umożliwią jego wielostronne wykorzystanie.

Nowa sala będzie służyć naszej społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych. Wszystkim użytkownikom nowo wybudowanej sali gimnastycznej życzymy ducha sportowej rywalizacji, kierowania się zasadami „fair play”, sportowych sukcesów i satysfakcji z osiąganych wyników.