„Pakiet na start dla MŁODYCH”

Uprzejmie informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu realizuje projekt „Pakiet na start dla MŁODYCH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu będzie 50 osób fizycznych (28 kobiet i 22 mężczyzn), w tym:

 • 40 osób biernych zawodowo,
 • 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy:

 • w wieku 18-29 lat,
 • mieszkających lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego,
 • które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19,
 • które nie prowadziły działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.

Minimum 50 % Uczestników Projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – punkty premiujące na etapie oceny merytorycznej.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021r. – 31.12.2022r.

 • I Nabór Formularzy rekrutacyjnych: 29.06.2021 r. do 16.07.2021 r.
 • II Nabór Formularzy rekrutacyjnych; planowany termin: sierpień/wrzesień 2021 r.

W ramach projektu oferujemy:

 • wsparcie szkoleniowe – ABC przedsiębiorczości w wymiarze 40 godzin – obligatoryjne dla 50 Uczestników Projektu,
 • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł – dla 42 Uczestników Projektu,
 • wsparcie pomostowe w wysokości do 2 600,00 zł netto dla 42 Uczestników Projektu, wypłacane w comiesięcznych transzach przez okres 6-ciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Biuro Projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Chopina 18, 39-300 Mielec pok. nr 2

Tel. 797 600 308, 727 003 884

e-mail: pakietnastart@marr.com.pl

www.marr.com.pl

Projekt „Pakiet na start dla MŁODYCH” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.