DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAM MALUCH + 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAM MALUCH + 2021

„GMINNY ŻŁOBEK W ŻYRAKOWIE, ZAWIERZBIE 62A, 39-204 ŻYRAKÓW ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA UTWORZONYCH DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R. W RAMACH PROGRAMU „MALUCH”, „MALUCH PLUS” LUB „MALUCH+” 45 MIEJSC  OPIEKI”

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA 43 200 zł

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.