Numer PESEL oraz profil zaufany dla obywateli Ukrainy!

 
👉 Wnioski o PESEL dla obywateli Ukrainy można składać od 16 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w pokoju nr 7, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Pracownicy Urzędu pomogą również w założeniu profilu zaufanego.
 
👉 Wniosek o rejestrację pobytu należy złożyć nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP. Pobyt uznaje się za legalny przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. (niezależnie od daty złożenia wniosku oraz daty przekroczenia granicy z Polską).
 
➡️ Rejestracja pobytu i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy odbywa się na ich wniosek, na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
➡️ Kto może złożyć wniosek?
Obywatele Ukrainy, którzy:
🔘 wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 24 lutego br. lub później;
🔘 posiadają Kartę Polaka i wraz z najbliższą rodziną przybyli na terytorium RP z powodu działań wojennych na Ukrainie;
🔘 nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale są małżonkami obywatela Ukrainy – o ile przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku działaniami wojennymi;
🔘 deklarują zamiar pozostania na terytorium RP.
 
➡️ Załączniki do wniosku (niezbędne, by potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i wprowadzić dane do rejestru PESEL):
– 1 fotografia w formie papierowej, biometryczna zgodna z art. 29 ustawy 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
– dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości;
– dokument potwierdzający urodzenie – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
 
UWAGA❗️ Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli na jego podstawie można ustalić tożsamość osoby. W przypadku braku takich dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia wnioskodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ❗
 
➡️Gdzie znaleźć formularze? 👇
 
➡️ Dzięki wprowadzonej Ustawie osoby z Ukrainy mają.:
🔘 możliwość korzystania ze służby zdrowia oraz edukacji
🔘 możliwość podjęcia pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej
🔘 prawo do licznych świadczeń.
 
👉 PESEL będzie potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. 👈
 
Więcej informacji uzyskacie Państwo klikając w link: 👇