Komunikat Wójta Gminy Żyraków

Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym (obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku dzieci 6-letnich) lub obowiązkiem nauki. Dotyczy to także tych dzieci, które, będąc obywatelami Ukrainy, trafiły do Polski, a ich pobyt został uznany za legalny. Rodzice (prawni opiekunowie) takich uczniów muszą dopilnować, by ten obowiązek był spełniany poprzez:

  • naukę zdalną prowadzoną przez szkołę ukraińską albo
  • naukę w polskim systemie oświaty.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów z Ukrainy uczących się zdalnie powinni złożyć w Urzędzie Gminy oświadczenie o takiej nauce. To wystarczy, by uznać, że obowiązek szkolny (obowiązek nauki) jest spełniany.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów z Ukrainy znających język polski w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauczania w polskiej szkole, powinni ich zapisać do szkoły możliwie jak najszybciej, by, bez straty roku szkolnego, ci uczniowie mogli wznowić naukę, zdawać egzaminy i uzyskiwać świadectwa promocyjne albo świadectwa ukończenia szkoły.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nieznających języka polskiego (albo znających język, ale w stopniu uniemożliwiającym uczenie się w polskiej szkole) powinni tych uczniów zapisać do oddziałaów przygotowawczych – uczących przede wszystkim języka polskiego, tak by w kolejnym roku szkolnym ci uczniowie mogli podjąć pełne kształcenie w polskiej szkole.

Wyjaśniwszy, jakie obowiązki i jakie możliwości wznowienia przerwanej wskutek wojny nauki mają u nas uczniowie z Ukrainy, Wójt Gminy Żyraków informuje, że:

  • poczynając od 28 marca dzieci z Ukrainy, które trafiły do Gminy po 24 lutego, mogą uczęszczać do tutejszych przedszkoli (po wcześniejszym ich zapisaniu do Przedszkola);
  • uczniowie znający język polski mogą zostać zapisani przez rodziców (prawnych opiekunów) do wybranej Szkoły w każdym czasie;
  • dla uczniów nieznających języka polskiego projektujemy uruchomienie – poczynając od 4 kwietnia – oddziałów przygotowawczych w wybranych szkołach Gminy Żyraków albo – w porozumieniu z inną Gminą – w ich szkołach.

Proszę, by rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów jak najpilniej złożyli w Szkole wniosek o zapisanie ich dziecka do szkoły albo do oddziału przygotowawczego.

Uczniom z Ukrainy zapisanym do szkół Gminy Żyraków (albo do szkół w innej gminie, jeżeli Gmina Żyraków nie utworzy oddziału przygotowawczego ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczniów), przysługuje taki sam bezpłatny dowóz i opieka w drodze z domu do szkoły i z powrotem  jak uczniom polskim.

Szkoły czekają na Was!

                                                                                                      Żyraków, 24 marca 2022 r.

   Marek Rączka

 Wójt Gminy Żyraków