Informacja

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Żyraków

uczestniczący w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, zrealizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Gmina Żyraków uprzejmie informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. upływa okres trwałości Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

W związku z powyższym, na podstawie zapisów § 6 ust. 1 umów podpisanych przez Gminę z każdym z Mieszkańców uczestniczących w Projekcie, po upływie okresu trwałości Projektu własność instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych na nieruchomościach Mieszkańców przechodzi na ich rzecz na mocy w/w umów. Tak więc od dnia 15.06.2022 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z własności instalacji kolektorów słonecznych przechodzą na Mieszkańców. Przejście prawa własności instalacji potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Strony.

Wobec powyższego, zapraszamy Państwa do podpisania Protokołu przejścia prawa własności instalacji kolektorów słonecznych w Urzędzie Gminy Żyraków w dniach 13.06.2022r. – 30.06.2022r., pok. Nr 2, w godzinach pracy Urzędu.