Zbiorniki retencyjne dla mieszkańców – pytania i odpowiedzi

1. Czy mieszkaniec może zbyć budynek po podpisaniu umowy?

– Mieszkaniec może zbyć budynek po podpisaniu umowy na określonych warunkach, o których stanowią zapisy § 9 Umowy z mieszkańcem: „Mieszkaniec zobowiązuje się w przypadku zbycia nieruchomości, na której zamontowany został Zestaw, do zapewnienia przejęcia przez nabywcę wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a Gmina zobowiązuje się to umożliwić. W szczególności Mieszkaniec zobowiązuje się do dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na nabywcę oraz do skutecznego powiadomienia o powyższym Gminy w terminie do 14 dni od daty zbycia nieruchomości.”

2. Jakie są wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod zamontowanie zbiornika?

Posadowienie zbiornika i koszty dla mieszkańca z nim związane. (…) Proszę o wysłanie mi wytycznych dotyczących posadowienia zbiornika.
Można podać przybliżone zalecenia, tak aby Mieszkaniec mógł oszacować koszt i sprawdzić warunki techniczne jakie posiada:
– Zgodnie z zapisami Umowy z mieszkańcem § 3 ust. 10 pkt 3b) – mieszkaniec ma przygotować równe, utwardzone i stabilne podłoże , jak na przykład:
1) podsypka wykonana z suchego betonu o grubości min. 10 cm
2) 4x płyta chodnikowa 50×50 cm o grubości min. 7-8cm
Wymiar pola minimum 1 x 1 m (1m2), odległość powierzchni podłoża od rury spustowej ok. 30 cm
Uwagi:
– zaleca się ułożenie płyt na suchym betonie wyrównanym wcześniej poziomnicą i polanie wodą – prace wykonać przy plusowej temperaturze,
– w przypadku przygotowania podstawy na kostce brukowej nie może być spadków (!)
– są to wytyczne wstępne, celem określenia zakresu prac przygotowawczych. Dokładne wytyczne będą zależały od rodzaju, wymiarów zbiornika i zostaną określone przez producenta, czyli po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

3. Czy należy zbierać kopie potwierdzenia własności budynku?

– Nie należy zbierać kopii potwierdzających własność budynku, lecz pracownicy Gmin powinni zweryfikować prawdziwość podawanych przez mieszkańca informacji, a w przypadku braku zgodności – wezwać

4. Czy Gminy powinny weryfikować składaną przez mieszkańca Deklarację pod kątem własności/współwłasności?

– Tak, Gminy powinny weryfikować składaną przez mieszkańca Deklarację dot. własności nieruchomości.


5. Czy obowiązuje specjalna numeracja wniosków dla każdej gminy, tak jak w poprzednim projekcie?

– Nie, nie ma wymaganej numeracji dla umów i deklaracji z mieszkańcem – wymagana jest jedynie data wpływu do Gminy wraz z dokładną godziną (gdyż decyduje kolejność zgłoszeń)

6. Mając na uwadze przesłane dokumenty dotyczące realizacji projektu oraz zachowanie zgodności zapisów regulaminu we wszystkich JST biorących udział w projekcie proszę o wyjaśnienie w poniższej sprawie:

Regulamin naboru § 3 Zasady uczestnictwa w Projekcie
„złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Projektu w terminie
od …………………… do …………………… w Urzędzie Gminy w godzinach jego pracy od …… do ………” Czy zgodnie z powyższym zapisem Mieszkaniec może złożyć wniosek tylko osobiście w UG ? Czy dopuszczalne jest składanie wniosków przez ePUAP, mailem lub korespondencyjnie ?
– Mieszkaniec może złożyć Deklarację przystąpienia do Projektu tylko osobiście w Urzędzie Gminy

7. Czy aby móc wziąć udział w projekcie budynek musi być oddany do użytkowania? Czy np.. w przypadku nowobudowanych budynków wystarczy żeby posiadały orynnowanie?
– Nie ma wymogu odnośnie konieczności oddania budynku do użytkowania. Wystarczy aby posiadały orynnowanie

8. Czy jeżeli mieszkaniec jest właścicielem działki i na tej działce są zabudowania gospodarcze i zaczęta jest budowa domu, czy może taka osoba złożyć deklarację przystąpienia do projektu. Zbiornik zostałby zamontowany przy budynku gospodarczym.
-Tak, jeżeli budynek gospodarczy posiada orynnowanie

9. Czy jeśli ktoś jest właścicielem dwóch nieruchomości to może złożyć dwa wnioski na zakup i montaż zbiornika?
– Nie, zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w Projekcie § 3 Zasady uczestnictwa w Projekcie ust. 1 pkt. 2 „(…) W przypadku, gdy Mieszkaniec jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku nieruchomości, może złożyć deklarację przystąpienia do Projektu tylko na jedną nieruchomość. (…)”

10. W deklaracji przystąpienia mieszkańca (…)
-pkt 4 – mieszkaniec musi wyrazić zgodę na bezpłatne użyczenie gminie/miastu nieruchomości…- proszę przeformułować ten punkt – w Polsce mamy z tego co się orientuję tzw. prawo ziemi tzn, że wraz z montażem mieszkaniec przekazuje w użyczenie np. dom (jeśli stoi na tej samej działce co montaż).
– Pkt. 4 Deklaracji przystąpienia do Projektu należy czytać łącznie z pkt. 5,6,7 oraz § 2 ust. 4 Umowy ws. uczestnictwa w Projekcie – oznacza to, że przedmiotem użyczenia jest niezbędna powierzchnia gruntu celem montażu zbiornika na deszczówkę wraz z oprzyrządowaniem (zbiornik naziemny, zestaw przyłączeniowy, pompa ogrodowa, zraszacz, wąż ogrodowy)

11. Proszę również o informację o ewentualnej gwarancji na zbiornik. Bo skoro mieszkaniec sam ma wykonać posadowienie to jak to się ma do ewentualnej utraty gwarancji.
W umowie z Mieszkańcem przerzucacie Państwo czynności gwarancyjne na Gminę. Tym samym, my jako gmina na tym etapie chcemy zapewnienia, że nie dojdzie do sytuacji w której mieszkaniec
sam wykonana posadowienie, a firma odmówi mu później z jakiś przyczyn napraw gwarancyjnych na ich koszt.
Na etapie ogłoszenia postępowania przetargowego w umowie i SWZ zostanie wprowadzony zapis:
„Wykonawca udziela gwarancji na zbiornik wraz z oprzyrządowaniem z zastrzeżeniem, że do obowiązku Wykonawcy należy ocena, czy grunt pod posadowienie zbiornika został przygotowany w sposób należyty. W przypadku oceny przez Wykonawcę, że teren został przygotowany niezgodnie z zaleceniami Wykonawca może odmówić posadowienia zbiornika i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin.”

12. Czy można zmienić zapisy Umowy/Regulaminu dotyczące wpłaty mieszkańca – zrezygnować z wpłaty zaliczki po podpisaniu Umowy?
Sugestia gminy: zapłata całej kwoty po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
– Podtrzymujemy stanowisko o podziale płatności: zaliczka po podpisaniu umowy, wpłata pozostałej kwoty po rozstrzygnięciu przetargu