Nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- przedłużony termin

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach został przedłużony do 23 marca. Obiekty te muszą być wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Żyraków.  

Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Gminy Żyraków, 39-204 Żyraków 137 korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy /6p4tfoi07c/skrytka, w terminie do 23 marca 2023r.