INFORMACJA DOTYCZĄCA LAPTOPÓW DLA IV- KLASISTÓW

W tym tygodniu do szkół na terenie Gminy Żyraków  dostarczono laptopy, które zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają bezpłatnie wszyscy uczniowie klas IV gminnych szkół podstawowych.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program Laptop dla ucznia skierowany jest do wszystkich uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Każdy uczeń, który rozpoczyna klasę IV otrzyma laptopa. Będzie on osobistym narzędziem ucznia do nauki oraz rozwijania pasji
i zainteresowań zarówno w szkole, jak i w domu.

Komputer zostanie przekazany na podstawie umowy pomiędzy Gminą a rodzicami/opiekunami ucznia. Po podpisaniu umowy, laptop staje się własnością rodzica i bierze on odpowiedzialność za otrzymany sprzęt, a w sytuacji gdy rodzic nie będzie chciał przyjąć laptopa na własność może go otrzymać na podstawie umowy użyczenia.

Przekazanie laptopów nastąpi po przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do przekazania sprzętu, które są wymagane zapisami ww. ustawy.

Aby uczeń mógł otrzymać laptop jego rodzic zobowiązany będzie osobiście odebrać laptop w Szkole do której uczęszcza uczeń  i podpisać:

  1. umowę przekazania laptopa,
  2. oświadczenie o nie otrzymaniu laptopa w innej szkole lub klasie,
  3. protokół odbioru laptopa.

Uwaga – Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu (np. Granty PPGR), będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał – może posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych.

Jeżeli uczeń otrzymał laptop w ubiegłym roku w ramach tzw. Grantów PPGR jego rodzic/opiekun musi:

  1. podjąć decyzję o przyjęciu laptopa w ramach projektu laptopów dla IV-klasistów, a tym samym musi zwrócić laptop otrzymany w ramach Grantów PPGR albo
  2. zrezygnować z przyjęcia laptopa w ramach projektu laptopów dla IV-klasistów (uczeń będzie nadal korzystał z otrzymanego w ubiegłym roku laptopa).

O terminach odbioru laptopów szkoły będą informowały indywidualnie, a wszystkie sprzęty trafią do uczniów nie później niż do końca września.