Zielony Ład

9 października 2023 r. będzie miało miejsce podpisanie pierwszego w Polsce Porozumienia Terytorialnego.

Porozumienie Terytorialne to nowy sposób planowania polityki rozwoju, pierwszy raz wykorzystywany w Polsce.

Porozumienie Terytorialne – jest to umowa między rządem RP, który reprezentuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju, a grupą samorządów terytorialnych, której celem jest wspieranie działań rozwojowych.

Istotą Porozumienia Terytorialnego jest to, że rząd traktuje dany obszar i jego potrzeby priorytetowo, gdyż jego zasadność wynika z krajowej strategii rozwoju regionalnego, a jednostki samorządu terytorialnego otrzymują wsparcie i zobowiązują się do działania.  

 

Dlaczego pierwsze w Polsce Porozumienie Terytorialne jest podpisywane dla obszaru Dorzecza Wisłoki?

Jest ono uwieńczeniem 3 lat współpracy 32 gmin oraz 3 powiatów z obszaru Dorzecza Wisłoki z województwa Podkarpackiego i Małopolskiego, zamieszkiwanych przez 440 tys. mieszkańców, które uznały, że ich szansą jest realizacja działań składających się na polską i europejską inicjatywę – Zielony Ład.

Koordynowane przez Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, wspólnie zbudowały Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki na lata 2022-2030. W strategii tej wypracowano i uzgodnione priorytety rozwojowe, w tym:

  • Infrastruktura i usługi społeczne odpowiadające oczekiwaniom mieszkańców i wyzwaniom przyszłości,
  • Bardziej konkurencyjna gospodarka wykorzystująca potencjał obszaru, w szczególności walory turystyczne Dorzecza Wisłoki,
  • Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
  • Bezpieczna i nowoczesna infrastruktura zapewniająca warunki dla zrównoważonego rozwoju.

Na tych 4 priorytetach skupia się także Porozumienie Terytorialne.

Podpisywane Porozumienie Terytorialne jest zatem możliwe dzięki Ministrowi Funduszy i Polityki Rozwoju, który uznał, że problemy i potrzeby Dorzecza Wisłoki są ważne z punktu widzenia polityki rozwoju państwa polskiego, oraz dzięki oddolnej inicjatywie i współpracy samorządowej i wypracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki.

Jakie będą korzyści z Porozumienia Terytorialnego?

  • Porozumienie Terytorialne stworzy platformę współpracy, dla budowania wsparcia dla działań rozwojowych, szczególnie w sferze Zielonego Ładu, w samorządach Dorzecza Wisłoki,
  • zapewnia trwałe miejsce tego obszaru na mapie polityki rozwoju województwa Podkarpackiego,
  • Tworzy promocję Dorzecza Wisłoki, wśród liderów krajowych i nie tylko (dysponenci funduszy, inwestorzy) jako obszaru o własnych, zidentyfikowanych potrzebach, ale także potencjałach rozwojowych, a zatem obszaru, do którego jest zaadresowana potrzeba kompleksowego, zintegrowanego wsparcia
  • stwarza ofertę dla takich donorów jak NFOŚ, programy krajowe i zagraniczne, gdyż gwarantuje rozwiązanie problemów – szczególnie w sferze Zielonego Ładu, w skali dużego obszaru, w sposób zintegrowany, w podejściu terytorialnym – bardzo współcześnie oczekiwanym.