GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII – STREFA NIEBIESKA

Przemieszczanie świń w obrębie strefy „niebieskiej” możliwe jest między gospodarstwami i do zakładów uboju bez przeprowadzania badań laboratoryjnych, wymagane są natomiast świadectwa zdrowia oraz badanie kliniczne świń przeprowadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczaniem świń. Należy zaznaczyć, że przemieszczanie świń pomiędzy dwoma powiatami w obrębie strefy „niebieskiej” odbywa się za zgodą obu terenowo właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW). Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „niebieskiej”, a mięso po uboju znakowane jest pięciokątnym znakiem, jego dystrybucja musi być ograniczona do obszaru strefy „niebieskiej”. Przemieszczanie świń poza obszar strefy „niebieskiej” możliwe jest w chwili obecnej tylko do rzeźni dodatkowo wyznaczonej przez terenowo właściwego PLW na wniosek właściciela zatwierdzonej do tego celu rzeźni. W tym celu świnie muszą zostać poddane następującym procedurom: – należy przeprowadzić badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem, – badanie kliniczne 24 godziny przed ubojem, – wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet. Informacja o przyznaniu takiego uprawnienia wraz z danymi zakładu musi zostać przekazana do Komisji Europejskiej. Zakład uboju świń musi posiadać procedury gwarantujące wyodrębnienie cyklu ubojowego świń pochodzących z obszaru strefy „niebieskiej”, poprzez zagwarantowanie rozdziału partii świń pochodzących z różnych stref (1 dzień ubojowy – 1 strefa). Mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła. Jego dystrybucja ograniczona jest wyłącznie do obszaru RP. Przygotowywany jest projekt rozporządzenia MRiRW, na podstawie którego możliwe będzie przemieszczanie żywych świń ze strefy niebieskiej do strefy czerwonej (wdrożenie art. 3a decyzji Komisji 2014/709/UE). Aktualnie rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF nie przewiduje możliwości przemieszczania prosiąt z gospodarstw położonych na obszarze zagrożenia („niebieskim”) do innego gospodarstwa znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami („czerwonego”), ani do żadnego innego obszaru Polski w celu ich dalszego odchowu. Transport żywych świń (wyłącznie do uboju) ze strefy „niebieskiej” do innych stref odbywać się może wyłącznie wcześniej ustalonymi trasami, bez możliwości ich zmiany (transport skanalizowany). Wywóz świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefa „niebieska”) jest zakazany. Z wyjątkiem, gdy: – mięso pozyskane jest ze świń, które od urodzenia były utrzymywane w strefie ochronnej („żółtej”) i w strefie wolnej („białej”) oraz mięso było wyprodukowane w rzeźni, zakładzie rozbioru lub przetwórstwa, wyznaczonych przez PLW do tego celu w sposób zabezpieczający pełne wydzielenie cyklu produkcji. lub – świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni, – żadne inne świnie ze strefy „niebieskiej” i „czerwonej” nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni, – należy przeprowadzić badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem, – badanie kliniczne 24 godziny przez ubojem, – wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet. Pozyskane w ten sposób mięso powinno być oznaczone znakiem w kształcie koła. Świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne niepoddane obróbce, o której mowa w rozporządzeniu MRiRW z dnia 16 września 2010 roku w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniami, nakazom lub zakazom, znakowane są znakiem o takim samym kształcie jak ten naniesiony na półtuszach lub mięsie, z których dany wyrób został pozyskany (pięciokąta lub koła). W przypadku produkcji produktów mięsnych z mięsa wieprzowego oznakowanego pięciokątem, bądź kołem, poddanie go obróbce, o której mowa ww. rozporządzeniu umożliwia znakowanie tak otrzymanego produktu owalem.

Inspekcja Weterynaryjna Strefa Niebieska