Wnioski o wypłatę diety dla mężów zaufania tylko do 14 czerwca 2024r.

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Dietę wypłaca mężowi  zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem, wystawionym przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej , albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Termin składania wniosków o wypłatę diety w Urzędzie Gminy w Żyrakowie  upływa w dniu 14 czerwca 2024r.  

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania