Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, których głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.

Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.
W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła. Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW oraz ramowy program szkolenia przesyłamy w załączniku.


Uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszej informacji do Kół Gospodyń Wiejskich z Państwa gminy wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych. Koła zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
z dopiskiem: KSOW – KGW
lub pocztą elektroniczną (skan, fax): a.lidzka@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września br. (decyduje data wpływu/stempla pocztowego).Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem, dołączonym do niniejszego pisma.
Lista zakwalifikowanych kół w każdym województwie zostanie opublikowana w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji na stronie www.efrwp.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Aleksandra Lidzka, tel. 22 639 87 63, a.lidzka@efrwp.com.pl
Gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Ramowy program szkolenia

Regulamin naboru 2020_ost

Formularz_zgloszeniowy_KGW_2020

Pismo_KGW_gminy