Komputery dla wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR. Wsparcie ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu uczniów z tych rodzin.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu. Na każdy zestaw – komputerowy lub zestaw komputerowy wraz z Internetem przeznaczone może być maksymalnie do 3,5 tys. złotych, na tablet maksymalnie 1,5 tys. złotych.

Gmina Żyraków  planuje ubiegać się o przyznanie wspomnianego grantu. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o składanie stosownych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego w placówkach szkolnych Gminy Żyraków do dnia 22 października 2021 r.

Aby ubiegać  się o sprzęt komputerowy uczeń musi spełniać łącznie trzy warunki:

– zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

– być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) osoby która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

– nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tego sprzętu.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)