Komunikat dla wnioskodawców granty PGR

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na wnioskodawców obowiązek weryfikacyjny dokumentacji Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

W związku z powyższym osoby, które złożyły wnioski do Gminy Żyraków proszone są,
w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 r. o dostarczenie kserokopii dokumentów np. świadectwo pracy, umowa o pracę, legitymacje ubezpieczeniowe z adnotacją o zatrudnieniu oraz zaświadczenia wydane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenia wydane przez ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych lub też inne dokumenty wydane przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PPGR.

Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Załączone dokumenty należy złożyć do Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie w nieprzekraczającym terminie 14.12.2021 godz. 15:00

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy osób ubiegających się o sprzęt komputerowy.

UWAGA! Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

W przypadku pytań należy kontaktować się telefonicznie pod nr  14 68 22 636 lub mailowo na adres: zofa@zyrakow.pl