AKTYWIZACJA START! – Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

O Projekcie

 • Tytuł projektu: AKTYWIZACJA START! – Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 • Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy
 • Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
 • Okres realizacji projektu: 01.01.2022 do: 30.06.2023
 • Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie
 • Wartość Projektu wynosi: 2 083 292,55 zł
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 1 770 798,66 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 117 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej dzięki zaplanowanym w ramach projektu działaniom umożliwiającym zdobycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, jak również doświadczenia zawodowego (poprzez szeroki program aktywizacji zaw. tj. opracowanie IPD, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe zgodne z potrzebami i predyspozycjami uczestników, staże) w okresie realizacji projektu tj. od 01.01.2022r. do 30.06.2023r. Osoby, które będą uczestnikami projektu będą musiały zamieszkiwać na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu KC.

Efekty projektu:

 • zdefiniowanie predyspozycji i określenie ścieżki rozwoju zawodowego,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • uzupełnienie kwalifikacji/kompetencji zgodnie z predyspozycjami Uczestników Projektu,
 • zdobycie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego,
 • zmiana sytuacji życiowej w wyniku uzyskania zatrudnienia. 

 

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. podkarpackiego, należące do jednej z poniższych grup:

 • kobiety;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby o niskich kwalifikacjach; 

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym: Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Sanok, Jarosław, Jasło, Ropczyce, Łańcut , Nisko , Przeworsk,
 • byłych Uczestników Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu temat. 9 w RPO WP na lata 2014-2020

Co oferujemy w ramach projektu
Na czym to polega?

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA PROJEKTU (Indywidualny Plan Działania):

Wparcie ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów. (4 godziny wsparcia).

2. POŚREDNICTWO PRACY:

Polega na udzielaniu pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych poprzez m.in.:

 • pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców w celu udostępniania ich uczestnikom projektu,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów uczestnikom projektu z pracodawcami,
 • udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników informacji o czestnikach projektu pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia. (4 godziny wsparcia)

3. Kursy/szkolenia zawodowe

Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który będzie zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.. W ramach szkolenia Uczestnicy Projektu otrzymują następujące korzyści:

 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi na czas szkolenia;    

4. STAŻE ZAWODOWE

Celem zadania jest organizacja 3-miesięcznych staży u pracodawców dla wszystkich Uczestników Projektu. Nauka praktycznego zawodu będzie trwała po 40 h/tygodniowo (Uczestnicy Projektu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 7 h/na dobę i 35 h/tygodniowo). Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestniczka Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestnika Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia. W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe,
 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu, 

WIĘCEJ

 

.